Presto úver - bezúčelový Unicredit Bank

Presto úver - bezúčelový Unicredit Bank

Hľadáte spotrebný úver bez toho, aby ste museli banke dokladovať na čo ste peniaze použili? Jednou z dostupných alternatív je bezúčelový Presto úver z Unicredit Bank. V spleti konkurenčných produktov vyniká dlhodobo najnižšou spodnou hranicou úroku. (viď tabuľka parametrov nižšie).

Nízky úrok s podmienkami…

Unicredit Bank je však známa tým, že ultra nízke úroky podmieňuje využitím ďalších banko-poistných produktov. Ani v prípade bezúčelového úveru tomu nie je inak. Spodnú hranicu úroku má šancu získať len taký klient, ktorý uzatvorí poistenie splátok a ktorý bude aktívne využívať účet v UCB.

Základné informácie

unicredit_bank_logoProstredníctvom bezúčelového Presto úveru si môžete požičať na čokoľvek sumu v rozsahu od 650 € až do 25 000 so splatnosťou 1-7 rokov. Pri objeme nad 3300 € v prípade príjmu zo zamestnania UCB vyžaduje dohodu o zrážkach zo mzdy. Pri sume nad 10 000 €, je potrebné pristúpenie spoludlžníka do úverového vzťahu. Nad 5000 € sa vyžaduje pristúpenie manželského partnera. V prípade finančnej zábezpeky v 100 % výške hodnoty úveru sa sa nevyžaduje žiadne ručenie ani dohoda o zrážkach zo mzdy (to sú však skôr ojedinelé prípady.)

Podmienkou pre poskytnutie je minimálny mesačný príjem v čistom vo výške 280 €, vek od 18-62 rokov (v čase podania žiadosti) a trvalý alebo prechodný pobyt na území SR.

Na vybavenie budete potrebovať

Spolu so žiadosťou predkladáte dva doklady totožnosti a doklady preukazujúce Vašu bonitu. Ak ste zamestnaný na plný úväzok, tak Vám stačí predložiť potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a posledné tri výpisy z účtu, na ktorý poberáte mzdu. Podnikatelia predkladajú potvrdenie o výške príjmu na základe daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie + všetky súvisiace účtovné výkazy ako súvahu, výkaz ziskov a strát a výpisy z podnikateľského účtu za predošlých 6 mesiacov.

Zjednodušený proces pre klientov UCB a zamestnaných dlhšie ako 13 mesiacov

Príjem nemusia dokladovať klienti ktoré poukazujú svoju mzdu na účet v Unicredit Bank po dobu minimálne 6 mesiacov a taktiež ani tí, ktoré majú príjem zo zamestnania po dobu min. 13 mesiacov od rovnakého zamestnávateľa.

Parametre

Názov banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
Názov produktu Presto úver (bezúčelový)
Objem 650 € – 25 000 €
Splatnosť 1-7 rokov
Podmienky trvalý alebo prechodný pobyt v SR, vek od 18 rokov, minimálny mesačný príjem v čistom 280 €
Zabezpečenie
  • nad 3300 € – dohoda o zrážkach zo mzdy
  • nad 10 000 € – pristúpenie spoludlžníka
Úroková sadzba od 3,90 % p.a.
Sankčná úroková sadzba
  • pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2013: +5,05 % p.a,
  • pre zmluvy uzatvorené do 31.1.2013 vrátane: +8,05 % p.a.
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 50,00 €
Správa úverového účtu 0 € / mesiac
1. upomienka o dlžnej sume (zasiela sa po piatich dňoch omeškania so splátkou) 17,00 €
2. upomienka o dlžnej sume (zasiela sa po 20 pracovných dňoch omeškania so splátkou) 50,00 €
3. a ďalšie upomienky sa odosielajú individuálne 50,00 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka pre zmluvy uzatvorené od 11.6.2010 0,5 % z predčasne splatenej sumy ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok1% z predčasne splatenej sumy ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka pre zmluvy uzatvorené do 11.6.2010 4 % z predčasne splatenej sumy, maximálne však do polovice nároku klienta na zníženie celkových nákladov spojených s úverom
Mimoriadna splátka alebo predčasné splatenie ak v posledných 12 mesiacoch predčasne splatená suma nepresiahne sumu 10 000 € bez poplatku
Zmena zmluvných podmienok 35,00 €
Porušenie zmluvných podmienok 1 % z objemu poskytnutého úveru
Výpoveď zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní úveru 4 % z objemu poskytnutého úveru
Splátky v hotovosti na pobočke banky 2 € za každý vklad

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia