Blankozmenka a jej riziká

Blankozmenka a jej riziká

Blankozmenka, často nazývaná tiež bianko zmenka je obľúbeným nástrojom veriteľov na zabezpečenie platobnej povinnosti dlžníka. Na tento pojem najčastejšie „narazíte“ pri úveroch a pôžičkách ale používa sa aj pri zabezpečení iných povinností, napríklad pri povinnosti k náhrade škody.

Tip: prečítajte si, ako funguje požičiavanie na zmenku.

Charakteristika

Blankozmenka je neúplná zmenka, ktorá v čase svojho vydania (emisie) zámerne a dočasne nemá uvedené všetky podstatné náležitosti, ktoré ju robia platnou. Môže sa jednať o zmenku vlastnú alebo cudziu, ktorá sa vydá zámerne s neúplným obsahom a ktorá je emitovaná s tým, že jej majiteľ do nej následne doplní chýbajúce údaje na základe dohody o vyplňovacom práve tak, aby sa z blankozmenky stala zmenka úplná a platná so všetkými povinnými údajmi. Najčastejšie chýba údaj o výške dlžnej sumy alebo dátum splatnosti, prípadne oba tieto údaje. Predstavuje tak pre veriteľov skvelý nástroj vymáhania nesplatených pohľadávok od dlžníka.

Veritelia ju používajú všade tam, kde nie je vopred jasná dlžná suma

Typickým príkladom je zabezpečenie pri kontokorentnom úvere. Ak Vám banka poskytne kontokorent vo vyššej sume, napríklad možnosť prečerpať úver o 7000 €, tak vy ako klient môžete čerpať akúkoľvek sumu až do výšky 7000 €. Môže to byť 1000 €, 3000 € 7000 € alebo aj nič. V prípade, že by došlo k nesplácaniu čerpaných finančných prostriedkov, banka vytiahne z trezoru podpísanú blankozmenku, do ktorej dopíše dlžnú sumu. Pohľadávka sa tak stane okamžite splatnou. Bez tohto zabezpečenia by bolo vymáhanie dlžnej sumy zo strany banky oveľa komplikovanejšie.

Charakteristickým znakom je teda neúplnosť. Tu je však dôležité uviesť, že táto neúplnosť nemôže byť náhodná, ale zámerná, a musia o nej vedieť obe zúčastnené strany.

Navyše táto neúplnosť nie je trvalá, ale len dočasná, nakoľko neskôr sa do blankozmenky dopíšu chýbajúce údaje. Tieto nie je možné svojvoľne alebo kedykoľvek vyplniť, ale dopisovanie chýbajúcich údajov sa riadi podľa takzvanej Dohody o vyplňovacom zmenečnom práve, ktorá vymedzuje, za akých podmienok môže byť blankozmenka vyplnená. Spolu s emisiou bianko zmenky je teda potrebné uzatvoriť aj Dohodu o vyplňovacom práve. V dohode medzi veriteľom a dlžníkom môže byť napríklad uvedené, že veriteľ má právo vyplniť prázdne údaje ak dlžník nesplní ktorúkoľvek časť pohľadávky riadne a včas. V prípade, že ste vystaviteľom zmenky vo vlastnom záujme si dajte pozor na to, aby bola v Dohode uvedená aj maximálna možná suma, ktorá sa môže do bianko zmenky dopísať.

Do zmenkovej sumy môže veriteľ dopísať dlžnú sumu a dlžník voči nej nemôže namietať. V dohode o vyplňovacom práve býva taktiež uvedené, že veriteľ môže vyplniť akýkoľvek dátum splatnosti potom, čo došlo k neplneniu povinností dlžníka. Takže spravidla okamžite potom, čo dôjde k porušeniu povinností dlžníka, veriteľ môže využiť svoje právo na vyplnenie dlžnej sumy a dátumu splatnosti.

Bezproblémové a rýchle vymáhanie dlžnej sumy

Pre veriteľa je obrovskou výhodou jej rýchla a jednoduchá vymožiteľnosť, nakoľko naša legislatíva neviaže vznik zmenečných záväzkov na žiadne iné okolnosti, iba splnenie potrebných formalít. Držiteľ zmenky tak pri vymáhaní nemusí dokazovať nič iné okrem toho, že je platná (spĺňa formálne náležitosti) a že je jej majiteľom. Dlžník má navyše veľmi obmedzené možnosti podávať námietky, nakoľko existuje inštitút zmenkového platobného rozkazu na zaplatenie zmenkovej sumy uvedenej veriteľom. V podstate sa jedná o zjednodušené a zrýchlené súdne konanie, ktoré slúži na vymáhanie záväzkov dlžníka voči veriteľovi. Vďaka krátkym lehotám pre vydanie rozhodnutia dlžník takmer nemá šancu podať námietky alebo opravné prostriedky.

Riziká

Hlavné riziko samozrejme nesie jej emitent (vystavovateľ) v prípade, že k jej vyplneniu dôjde v rozpore s podpísanou dohodou o udelení vyplňovacieho práva. Dlžník má v takomto prípade právo brániť sa plneniu zo zmenky uplatnením námietok prostredníctvom takzvaného excesívneho vyplnenia blankozmenky, čo v podstate znamená doplnenie prázdnych údajov v rozpore s dohodou o jej vyplnení. Aj keď sú isté možnosti záchrany – obhajoby dlžníka, istotne nie je príjemné zúčastňovať sa súdnych sporov a dokazovať excesívne vyplnenie, nehovoriac o tom, že sa s predstavou, že na zmenku môže byť dopísaná akákoľvek suma, sa nežije zrovna najľahšie.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia