Daň z príjmu po novom. Aké zmeny nás čakajú v zdaňovacom období 2014?

Daň z príjmu po novom. Aké zmeny nás čakajú v zdaňovacom období 2014?

Už sme si zvykli, že zákon o dani z príjmov sa pravidelne niekoľko krát do roka aktualizuje s menšími či väčšími úpravami, no len pred pár dňami schválená novela zákona o dani z príjmov prináša niekoľko zásadných zmien ktoré nadobúdajú účinnosť už k 1. Januáru 2014. Ktoré sú to?

Začneme s pozitívnou zmenou: zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby o jeden percentuálny bod

Väčšie firmy s vysokými obratmi majú aspoň jeden dôvod na radosť – klesne im daň o jedno percento zo súčasných 23 % na 22%. Potom, čo sa od roku 2013 zvýšila daň z príjmov z 19 % na 23 % je táto zmena aspoň čiastočnou náplasťou za drastické zvýšenie spred roka.

Zjednodušenie daňovej evidencie

dan z prijmu 2014Druhou pozitívnou zmenou je značné zjednodušenie čoraz obľúbenejšieho spôsobu účtovania – daňovej evidencie, ktorú od nového roka bude môcť využiť väčšie množstvo podnikateľov. Daňovník s príjmami, ktoré sú špecifikované v §6 ods. 1 až 4 ZDP (teda príjmy lesného a vodného hospodárstva, príjmy zo živnosti, príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov a príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, sa môžu rozhodnúť viesť miesto účtovníctva daňovú evidenciu. Nová právna úprava zjednocuje všetky osoby dosahujúce aktívne aj pasívne zdaniteľné príjmy. Doterajšie podmienky ako strop vo výške výnosov na úrovni 170 000 € za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a podmienka samostatného výkonu činnosti (bez zamestnancov) sa novelou zrušili. Daňovú evidenciu tak môžu po novom viesť viesť aj tí podnikatelia, ktorí v predchádzajúcom roku boli zamestnávateľmi a ktorí dosiahli v predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy vyššie ako 170 000 €. Zjednodušenú daňovú evidenciu a benevolentné podmienky môžu využiť aj daňovníci s príjmami z vytvorenia diela a umeleckého výkonu, znalcov a tlmočníkov a z prenájmov. Daňovníci, ktorí budú uplatňovať paušálne výdavky budú po novom povinní viesť evidenciu o:

  • príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane vrátane všetkých prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  • hmotného a nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku
  • zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

Do platnosti vstúpia daňové licencie

Otázka zavádzania tkz. daňových licencií niekoľko týždňov čelila kritike zo strany podnikateľov a opozície – zbytočne… Daňové licencie alebo minimálna daň je schválená, čo sa dotkne najmä malých a stredných firiem, ktoré budú platiť daň aj v prípade, že sa im v podnikaní nebude dariť – teda aj v prípade, že vykážu stratu. Výška licencie bude vyrúbená podľa výšky ročných tržieb za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a podľa toho, či daná firma je alebo nie je platcom DPH, a to nasledovne:

Výška licencie Charakteristika spoločnosti
480 € / rok neplatca DPH s tržbami do 500 000 €
960 € / rok platca DPH s tržbami do 500 000 €
2880 € / rok subjekty s tržbami nad 500 000 €

Daňová licencia sa bude platiť každý rok, prvý krát v roku 2015 za predchádzajúce zdaňovacie obdobie 2014.

Plateniu „minimálnej dane“ sa vyhnú živnostníci (nakoľko sa týka len právnických osôb), neziskové organizácie, verejné obchodné spoločnosti, novozniknuté spoločnosti a firmy v likvidácii. Krátenie daňovej licencie o 50 % budú môcť využiť firmy, ktoré zamestnávajú minimálne 20 % zdravotne postihnutých ľudí.

Rovnomerné odpisovanie daňovej straty

Ďalšou opozíciou kritizovanou zmenou je zmena odpisovania strát. Novela zákona o dani z príjmov totižto spätne upravuje odpisy daňových strát (ktoré sa týkajú aj strát z rokov 2010-2013). Takzvaná retroaktivita – spätná platnosť, je podľa lídra hnutia Nová väčšina Daniela Lipšica v rozpore s ústavou SR. Novelou zákona došlo k zmene odpisovania straty z nerovnomerného spôsobu na rovnomerný a z pôvodných siedmych rokov na štyri roky. Kým v súčasnosti mohol podnikateľ využiť nerovnomerné odpisovanie straty počas siedmych rokov (v roku s vyšším daňovým základom sa odpisovala vyššia suma) v súčasnosti je možné iba rovnomerné odpisovanie jednej štvrtiny už od bezprostredne nasledujúceho zdaňovacieho obdobia a to po dobu 4 rokov. Doterajšia často využívaná zákonná možnosť optimalizácie základu dane a daňovej povinnosti sa týmto opatrením podstatne zúžila.

Bič na neplatičov: nový, priebežný spôsob zdaňovania neuhradených záväzkov

Kým do konca roka 2013 platí, že nesplatené záväzky sa do základu dane jednorazovo zahrnú až po 36 mesiacov od doby ich splatnosti, od 1.1.2014 budú nesplatené záväzky navyšovať základ dane priebežne a to v závislosti od doby, ktorá uplynula od doby splatnosti záväzku. V prípade, že máte dlh voči obchodným partnerom a faktúru nezaplatíte v dohodnutom čase, takéto nedodržanie záväzku Vás bude stáť oveľa viac ako v minulosti. Ak prejde rok odo dňa splatnosti dlhu (presnejšie 360 dní), tak budete musieť svoj základ dane zvýšiť o 20 % z hodnoty dlhu, ak prejde 720 dní, tak sa pripočíta plus 50 % z dlhu a ak uplynie viac ako 1080 dní odo dňa splatnosti tak základ dane sa zvýši o 100 % hodnoty dlhu. Cieľom tohto opatrenia je podľa ministerstva financií boj proti vzniku druhotnej platobnej neschopnosti.

Odchádzajúce platby do daňových rajov budú zdanené vyššou sadzbou

Podnikanie v off shore krajinách bude „na prvý pohľad“ menej atraktívne, nakoľko štát sa rozhodol zdaniť všetky odchádzajúce platby do off shore krajín vyššou daňou, až 35 %. Doteraz boli tieto platby zdanené bežnou sadzbou 19 %. Opatrenie sa dotkne spoločností, ktoré sa rozhodli pre medzinárodnú daňovú optimalizáciu a konkrétne sa týka fyzických osôb s trvalým pobytom alebo právnických osôb so sídlom v krajine, s ktorou SR nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu obsahujúcu klauzulu o výmene informácií na daňové účely. Zdá sa však, že toto opatrenie bude mať veľmi nízky dopad na offshore spoločnosti so slovenským majiteľom, nakoľko sa platby už aj teraz nerealizujú napriamo, ale cez iný štát so zvýhodneným daňovým režimom, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia