Daňový bonus sa od júla zvyšuje

Daňový bonus sa od júla zvyšuje

Od 1. Júla 2013 si rodičia na výplatných páskach o niečo prilepšia. Dôvod na radosť však nie je veľký – jedná sa o zvýšenie niekoľkých desiatok centov. Začiatkom júla 2013 došlo totižto k zmene výšky mesačného daňového bonusu z pôvodnej sumy 21,03 € na súčasných 21,41 €. Prvý krát sa zvýšená suma prejaví na augustovej mzde (za predchádzajúci mesiac júl).

Výšku daňového bonusu ovplyvňuje aktuálne životné minimum.

Sumy životného minima každoročne prehodnocuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením z 28. júna 2013 č. 186/2013 Z. z. o úprave súm ŽM. Suma sa upravuje na základe základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností ktoré zisťuje Štatistický úrad SR. Pri prehodnocovaní sumy ŽM sa používa vždy nižší z dvoch vyššie uvedených koeficientoch.

ruka a peniazeV porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa ŽM od júla 2013 zvyšuje o 1,8 percentuálneho bodu na sumu 198,09 € (pre jednu dospelú fyzickú osobu). Valorizácia súm ŽM je dôsledne sledovaná zmena, nakoľko od nej sa vypočítavajú mnohé iné sociálne dávky (rodičovský príspevok, nezdaniteľná časť základu dane, minimálna výška predčasného dôchodku…) Okrem týchto dochádza v súvislosti s valorizáciou ŽM aj k prepočtu výšky daňového bonusu na dieťa, ktorá sa podľa § 33 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 52 ods. 48 zákona o dani z príjmov zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima, teda o 1,8 %.

 

Výška daňového bonusu v roku 2013

Január – Jún 2013: 21,03 EUR

Júl – December 2013: 21,41 EUR

Ročný daňový bonus (DB) vypočítame podľa vzorca: 6 x 21,03 € (prvý polrok) + 6 x 21,41 € (druhý polrok), to znamená, že celková suma DB za rok 2013 je 254,64 €.

Kto má naň nárok?

DB si môže uplatniť len daňovník (jeden z rodičov dieťaťa alebo iná oprávnená osoba, ktorá žije s dieťaťom v jednej domácnosti), ktorá mala v zdaňovacom období príjmy vo výške minimálne šesťnásobku min. mzdy (2 026,20 €) alebo ktorá mala príjmy z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti vo výške 6-násobku min. mzdy. Pri podnikaní však platí podmienka, že podnikateľ musí byť v zisku za posledné zdaňovacie obdobie. O sumu DB sa potom znižuje daň.

Daňový bonus je možné uplatniť po splnení podmienok na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v jednej domácnosti. Pod pojmom vyživované dieťa sa myslí buď vlastné dieťa, osvojené, prevzaté do náhradnej rodinnej starostlivosti, alebo dieťa druhého z manželov. Dieťa musí byť posudzované ako nezaopatrené, teda do skončenia povinnej školskej dochádzky – do 16. r. alebo také ktoré študuje na strednej či vysokej škole. DB môže poberať vždy len jeden z rodičov, pokiaľ nedôjde k dohode, ktorý z partnerov to bude, vždy má prednosť matka dieťaťa, potom otec a až potom nasleduje iná oprávnená osoba.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia