Hypotekárny úver pre mladých Slovenská sporiteľňa, a.s.

Hypotekárny úver pre mladých Slovenská sporiteľňa, a.s.

Hypotekárny úver pre mladých zo SLSP je úver určený na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním. Podmienky pre jeho poskytnutie upravuje Zákon o bankách.

Mladí ľudia vo veku od 18-35 rokov v čase podania žiadosti, ktorých príjem je maximálne 1,3 násobok priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve (v prípade manželov 2,6 násobok, pričom ich príjmy sa berú do úvahy spoločne) majú nárok na získanie štátneho príspevku. Štátny príspevok pre mladých predstavuje formu štátnej podpory hypotekárnych úverov, vďaka čomu získate v porovnaní s klasickými hypotékami nižšiu mesačnú splátku. Okrem štátnej podpory získate aj príspevok banky, ktorý má za následok ďalšie zníženie úrokovej sadzby. Celkom tak získate úrokové zvýhodnenie až 3 %, pričom:

  • zľavu z úrokovej sadzby vo výške 2 % poskytne žiadateľovi o hypotéku štát
  • zľavu z úrokovej sadzby vo výške 1 % poskytne žiadateľovi Slovenská sporiteľňa

slsp logo noveJe dôležité si uvedomiť, že štátny príspevok sa vzťahuje na hypotekárne úvery len počas prvých piatich rokoch splácania. Po uplynutí tohto obdobia bude úver úročený štandardnou sadzbou ako pri klasických hypotékach. Počas piatich rokov od čerpania úveru môžete okrem zníženia úrokovej sadzby o 3 % využiť možnosť odkladu splátok istiny a možnosť predčasného splatenia celej dlžnej sumy alebo jej časti mimoriadnou splátkou bez poplatku.

SLSP poskytuje hypotekárny úver pre mladých v objeme od 7000 €, pričom štátny príspevok sa poskytne na sumu max. 50 000 € na jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie. Môžete požiadať o úver aj vo väčšom objeme, ale nad hodnotu 50 000 € sa nebude vzťahovať štátny príspevok ani príspevok banky. Ak by ste si napríklad vzali úver vo výške 70 tisíc EUR, nárok na ŠP si môžete uplatniť iba z výšky úveru 50 tisíc EUR a zvyšných 20 tisíc EUR sa bude úročiť štandardným úrokom.

Odmena pre aktívnych klientov

V Slovenskej sporiteľni môžete okrem úrokového zvýhodnenia vo výške 3 % p.a. získať úver na bývanie s ešte nižším úrokom a to až o 0,7% p.a. Podmienkou je pravidelné zasielanie príjmu na účet vedený v SLSP a poistenie úveru.

Splatnosť si môžete rozložiť na obdobie od 4-30 rokov. Maximálna výška úveru bude závisieť od hodnoty založenej nehnuteľnosti a od schopnosti klienta úver riadne splácať.

SLSP ponúka aj možnosť progresívneho splácania úveru, vďaka ktorému môžete získať hypotéku na väčšiu sumu. Progresívne splácanie predpokladá, že príjem klient sa bude postupne zvyšovať, takže najskôr bude klient platiť nižšie splátky a neskôr vyššie. V prípade, že účelom je stavba rodinného domu, tak istotne oceníte možnosť postupného financovania výstavby podľa zvyšujúcej sa hodnoty rozostavanej nehnuteľnosti.

Čerpanie

Slovenská sporiteľňa bezhotovostne prevedie finančné prostriedky na účet klienta uvedený v zmluve o hypotekárnom úvere na základe predloženia nasledovných dokladov:

  • potvrdený návrh na vklad záložného práva v prospech SLSP, list vlastníctva s vyznačenou plombou v prvom poradí v súvislosti s vyššie spomínaným návrhom
  • predloženie dokladu o zaplatení poistného za poistenie nehnuteľnosti ktorá je predmetom záložného práva
  • prípadne iných dokladov podľa požiadaviek SLSP

Parametre

Názov banky Slovenská sporiteľňa a.s.
Názov produktu Hypotekárny úver pre mladých
Minimálna výška úveru 7 000,00 €
Maximálna výška úveru záleží od hodnoty založenej nehnuteľnosti a od schopnosti klienta úver splácať.štátny príspevok sa poskytuje len pre úvery do hodnoty 50 000 €
Minimálna doba splatnosti 4 roky
Maximálna doba splatnosti 30 rokov
Zabezpečenie zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť
Úroková sadzba
Fixácia 1 rok od 1,19% / od 1,89%
Fixácia 3 roky od 0,29% / od 0,99%
Fixácia 5 rokov od 0,09 % / od 0,79%
Poznámka k úrokovej sadzbe vyššie uvedené sadzby sú uvedené po zohľadnení štátneho príspevku pre mladých. Po piatich rokoch od čerpania treba počítať s tým, že narastú o 3 %, čo môže výrazne zaťažiť rodinný rozpočet.Možnosť získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu o 0,70 % p.a. (údaj pred lomítkom) po splnení podmienok programu Lepšie úroky (podmienkou je vedenie Osobného účtu v SLSP, na ktorý si necháte posielať výplatu vo výške trojnásobku mesačnej splátky, minimálne 250 € + poistenie úveru)
Úrok z omeškania 5,00%
Poplatky
Spracovateľský poplatok záleží od objemu poskytnutého úveru, minimálne 199 €, maximálne 999 €
Vedenie a správa úverového účtu 0 € / mesiac
Poplatok za zmenu zmluvných podmienok 149,00 €
Poplatok za hotovostnú splátku 0,00 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka počas prvých piatich rokov od poskytnutia úveru 0,00 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka mimo termínu obnovy úrok. sadzby 5% z výšky mimoriadnej splátky
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka k dátumu obnovy úrokovej sadzby 0,00 €
Upomienka 25,00 €
Poistenie – nepovinné
Základný súbor poistenia (pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity ) 7,90 % z predpísanejúverovej splátky / mesačne
Rozšírený súbor poistenia (pre prípad smrti, plnej a trvalej invalidity, pracovnej neschopnosti ) 10,00 % z predpísanejúverovej splátky / mesačne
Komplexný súbor poistenia (pre prípad smrti, invalidity, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania) 13,50 % z predpísanejúverovej splátky / mesačne

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia