Hypoúver Invest z Unicredit bank s úrokom 2,99 % pre každého

Hypoúver Invest z Unicredit bank s úrokom 2,99 % pre každého

Unicredit Bank považuje úvery na bývanie za kľúčové produkty svojho portfólia. Napriek tomu, že ich má v ponuke už viac ako desaťročie, na ich predaj sa intenzívnejšie sústreďuje až v posledných rokoch. V druhom štvrťroku 2013 sa banke podarilo zvýšiť trhový podiel na prírastku úverov na bývanie na úroveň nad 15 % (bez úverov poskytnutých stavebnými sporiteľňami). Pod tento mimoriadny úspech sa podpísali jednak dostupné ceny nehnuteľností, ale priaznivé úrokové sadzby na trhu. Za pozitívne hospodárske výsledky a zvyšovanie podielu na trhu však z veľkej časti môže jednotná úroková sadzba, ktorú Unicredit Bank poskytuje pre všetkých žiadateľov bez ohľadu na bonitu. V tomto období je možné získať Hypoúver Invest spolu s poistením splátok úveru za bezkonkurenčnú sadzbu vo výške 2,99 % p.a. pri fixácii na tri roky. Pre obdobie fixácie na 5 rokov banka ponúka úrok vo výške 3,69 % p.a.

Hypoúver Invest je vhodný na financovanie investícií súvisiacich s bývaním – teda na nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti, na výstavbu, údržbu alebo rekonštrukciu bytu alebo rodinného domu alebo aj na refinancovanie predtým poskytnutého úveru z iného bankového domu, pri ktorom Vám prestala vyhovovať výška úrokovej sadzby alebo podmienky. Úver je možné použiť aj na nadobudnutie nehnuteľnosti v prihraničných oblastiach v prípade, ak bude klient ručiť skolaudovanou nehnuteľnosťou na území SR.

unicredit_bank_logoProstredníctvom tohto produktu môžete získať finančné prostriedky určené na investíciu do bývania, v objeme od 3300 do 270 000 EUR, pričom konkrétna výška hypoúveru bude závisieť od hodnoty založenej nehnuteľnosti. Štandardne sa poskytuje do 70 % hodnoty založenej nehnuteľnosti, no UCB dokáže poskytnúť peňažné prostriedky aj na viac ako 70 % z hodnoty nehnuteľnosti, v kombinácii so špeciálnym spotrebným úverom (pričom min. výška spotrebného úveru 995,82 € a maximálna sa bud odvíjať od hodnoty nehnuteľnosti a bonity klienta).

Unicredit Bank poskytuje možnosť výberu lehoty splatnosti na obdobie od jedného roka, maximálne však 30 rokov.

Zabezpečenie

Hypoúver Invest je potrebné zabezpečiť tuzemskou nehnuteľnosťou, ktorá musí byť vhodná na celoročné bývanie (rodinný dom alebo byt – ručenie chatou, rekreačným objektom alebo chalupou banka nebude akceptovať). Na nehnuteľnosť nesmie viaznuť žiadna ťarcha s výnimkou záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania. Klient môže ručiť nehnuteľnosťou v osobnom vlastníctve, ale aj vo vlastníctve inej osoby, ktorá bude v úverovom vzťahu vystupovať ako záložca. V prípade, že je účelom kúpa nehnuteľnosti, ručiť je možné aj financovanou nehnuteľnosťou, ak je účelom stavba alebo rekonštrukcia, predmetom záložného práva môže byť aj rozostavaná nehnuteľnosť. Okrem zriadenia záložného práva na nehnuteľnosť v prospech UCB, je potrebné danú nehnuteľnosť poistiť proti zničeniu minimálne v hodnote poskytnutého úveru alebo v celkovej hodnote nehnuteľnosti a toto poistné plnenie vinkulovať v prospech Unicredit bank.

Čerpanie finančných prostriedkov je možné hneď po podaní návrhu na vklad záložného práva v prospech UCB, pričom úver je možné čerpať jednorázovo, postupne v jednotlivých tranžiach alebo preddavkovo. Preddavkové financovanie sa využíva pri výstavbe alebo rekonštrukcii domu alebo bytu, kedy dlžník predkladá doklady preukazujúce účel použitia finančných prostriedkov až do 6 mesiacov od ich čerpania.

Parametre

Názov banky UniCredit Bank Slovakia a. s.
Názov produktu Hypoúver Ivest
Typ účelový úver
Minimálna výška úveru 3 300,00 €
Maximálna výška úveru 270 000 €, štandardne do 70 % z hodnoty nehnuteľnosti

Poznámka: možnosť získať úver aj do 100 % LTV, v kombinácii so špeciálnym úverom. Viac informácii o tejto možnosti získate na pobočke UCB

Minimálna splatnosť 1 rok
Maximálna splatnosť 30 rokov
Zabezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou + poistenie zakladanej nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky v 100 % hodnote poskytnutého úveru a po celú dobu trvania úverového vzťahu
Spôsob splácania anuitný
Úroková sadzba
Fixácia 3 roky od 2,99 % p.a.
Fixácia 5 rokov od 3,69 % p.a.
Fixácia 10 rokov od 5,29 % p.a.
Úrok z omeškania 5,50 % p.a.
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 0,90 % z objemu poskytnutej sumy, min. 200 €
Správa a vedenie úverového účtu (mesačný poplatok) 0,00 €
Prvé čerpanie úveru zdarma
Druhé a ďalšie čerpanie 15,00 €
Navýšenie úveru 0,90% z navyšovanej sumy, minimálny poplatok je 200 €
Zmena zmluvných podmienok 166,00 €

zmena zmluvných podmienok – dodatočné poistenie splácania: 0 €

Zmena vinkulácie poistného plnenia 83,00 €
Zmena Kombi úveru na anuitný úver 332,00 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka Predčasné splatenie k dátumu obnovenia úrok. sadzby: 0 €Predčasné splatenie mimo termínu obnovy úrok. sadzby: 5 % z predčasne splatenej sumy, minimálny poplatok je 166 €

Mimoriadna splátka alebo predčasné splatenie pri účele rekonštrukcia nehnuteľnosti: ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok – 0,5 % z predčasne splatenej sumy, ak do konca splatnosti zostáva viac ako jeden rok: 1% z predčasne splatenej sumy (platí pre úvery so splatnosťou do 10 rokov a poskytnuté od 11.6.2010)

Skrátenie splatnosti 2,50 % zo zostatku úveru ku dňu podania žiadosti o skrátenie splatnosti, min. 80 €
Vystavenie súhlasu so splatením úveru pre inú banku 40,00 €
Výpoveď zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní fin. prostriedkov 5 %, min.166 €
Splátka v hotovosti 2,00 €
Nedodanie bankou požadovaných dokumentov 35 € za každý omeškaný začatý mesiac za každý dokument
1. upomienka 17,00 €
2. upomienka 50,00 €
3. a ďalšie upomienky 50,00 €

 

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia