Hypoúver Klasik, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Hypoúver Klasik, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

V ponuke každej banky s oprávnením na poskytovanie hypotekárnych úverov nesmie chýbať klasická hypotéka. Unicredit bank ju poskytuje prostredníctvom produktu Hypoúver klasik, ktorý je určený na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním. Poskytuje sa v objeme od 3300 € až do 70 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Individuálne je možné s bankou prediskutovať aj možnosť poskytnutia úveru nad 70 % z hodnoty nehnuteľnosti, v takomto prípade je potrebné uzatvoriť zmluvu na špeciálny spotrebný úver, ktorého hodnota je minimálne 995,82 € a maximálna bude závisieť od bonity klienta a od celkovej hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

Lehotu splatnosti si klient vyberá podľa aktuálnych finančných možností a to od 4-30 rokov. Keďže sa jedná o hypotekárny úver, je potrebné dodržať účel použitia finančných prostriedkov, ktorý je podľa Zákona o bankách nasledovný:

  • nadobudnutie nehnuteľnosti alebo jej časti, pričom kupovaná nehnuteľnosť sa musí nachádzať na území SR
  • výstavba alebo zmena dokončených stavieb
  • údržba tuzemských nehnuteľností
  • splatenie predtým poskytnutého úveru, ktorý bol poskytnutý na vyššie uvedené účely a ktorý je hypotekárnym úverom podľa Zákona o bankách
  • splatenie predtým poskytnutého úveru použitého na vyššie uvedené účely (podľa prvých troch bodov) ktorý nie je hypotekárnym úverom.

Zabezpečenie

unicredit_bank_logoZákladnou podmienkou pre poskytnutie Hypoúveru Klasik je zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti v prospech UCB. Banka ponúka možnosť zriadenia záložného práva aj na kupovanú alebo rozostavanú nehnuteľnosť, čo ocenia najmä klienti, ktorí nevlastnia žiadnu inú nehnuteľnosť, alebo ktorí majú rozostavanú nehnuteľnosť a potrebujú získať dodatočné finančné prostriedky na jej dokončenie. Podmienkou je, že zakladaná nehnuteľnosť sa musí nachádzať na území SR a musí byť celoročne obývateľná (teda napríklad rodinný dom alebo byt). Vlastníkom zakladanej nehnuteľnosti nemusí byť len klient, ale môže ním byť aj tretia osoba, ktorá bude vo vzťahu s bankou vystupovať ako záložca. Taktiež musí byť splnená podmienka, že na zakladanú nehnuteľnosť nesmie viaznuť záložné právo alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti voči tretím osobám alebo finančným inštitúciám.

UCB požaduje poistenie založenej nehnuteľnosti a vinkuláciu poistného plnenia v jej prospech, pričom poistné plnenie by malo mať hodnotu poskytnutej hypotéky a malo by byť uzatvorené počas celej doby trvania úverového vzťahu s bankou (teda až do úplného splatenia úveru).

Čerpanie

Úver môžete začať čerpať hneď po podaní návrhu na vklad záložného práva v prospech Unicredit Bank. Úver je možné čerpať jednorázovo vyplatením celej sumy na účet klienta, postupne (v jednotlivých tranžiach) alebo preddavkovo. Preddavkové čerpanie sa využíva v prípade výstavby alebo prestavby rodinného domu, kedy klient musí doložiť banke bločky a faktúry dokladujúce účel použitia finančných prostriedkov najneskôr do šiestich mesiacov od čerpania finančných prostriedkov.

Podmienky pre poskytnutie

Žiadosť o Hypoúver Klasik si môžete podať na ktorejkoľvek pobočke UCB. Banka bude akceptovať žiadosti fyzických osôb od 18-65 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Podmienkou pre poskytnutie Hypoúveru je pravidelný mesačný príjem, ktorý bude postačovať na riadne splácanie hypotéky, minimálne však 250 € mesačne v čistom.

Parametre

Názov banky

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Názov produktu Hypoúver klasik
Typ hypotekárny úver
Minimálna výška úveru 3 300,00 €
Maximálna výška úveru do 70 % z hodnoty nehnuteľnostiPoznámka: možnosť získať úver aj do 100 % LTV, v kombinácii so špeciálnym úverom. Viac informácii o tejto možnosti získate na pobočke banky
Minimálna splatnosť 4 roky
Maximálna splatnosť 30 rokov
Zbezpečenie tuzemskou nehnuteľnosťou (možnosť zriadenia záložného práva v prospech UCB aj na financovanú alebo rozostavanú nehnuteľnosť) + poistenie zakladanej nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky v 100 % hodnote poskytnutého úveru a po celú dobu trvania úverového vzťahuV prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa vyžaduje spoludlžníctvo manžela / manželky
Spôsob splácania anuitný
Úroková sadzba
Fixácia 3 roky od 2,99 % p.a.
Fixácia 5 rokov od 3,09 % p.a.
Fixácia 10 rokov od 4,69 % p.a.
Úrok z omeškania 5,25 % p.a.
Poplatky
Poplatok za poskytnutie 0,90 % z objemu poskytnutého úveru, minimum 200 €
Prvé čerpanie úveru zdarma
Druhé a ďalšie čerpanie 15,00 €
Nedodanie bankou požadovaných dokumentov 35 € za každý omeškaný začatý mesiac za každý dokument
1. upomienka 17,00 €
2. upomienka 50,00 €
3. a ďalšie upomienky 50,00 €
Navýšenie úveru 0,90% z navyšovanej sumy úveru, minimálny poplatok je 200 €
Zmena zmluvných podmienok 166,00 €
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka Predčasné splatenie úveru k dátumu obnovenia úrok. sadzby: 0 €Predčasné splatenie mimo termínu obnovy úrok. sadzby: 5 % z predčasne splatenej sumy, minimálny poplatok je 166 €
Skrátenie splatnosti 2,50 % zo zostatku úveru ku dňu podania žiadosti o skrátenie splatnosti, min. 80 €
Vystavenie súhlasu so splatením úveru pre inú banku 40,00 €
Výpoveď zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní úveru 5 % zo sumy úveru, min.166 €
Splátka v hotovosti 2,00 €

 

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia