Kto a v akej výške má nárok na invalidný dôchodok?

Kto a v akej výške má nárok na invalidný dôchodok?

Kto, za akých podmienok a v akej výške môže poberať invalidný dôchodok?

Táto dôchodková dávka sa poskytuje z invalidného poistenia, pričom podmienky jej poskytovania upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Každá jedna žiadosť je dôkladne a individuálne „preklepnutá“ Sociálnou poisťovňou

Tisícky záujemcov o priznanie invalidného dôchodku zaplavujú stoly úradníkov Sociálnej poisťovne. Drvivá väčšina z nich je zamietnutá. Svedčia o tom aj štatistiky za prvý polrok 2013, v ktorom Sociálna poisťovňa prijala celkom 3082 žiadostí o invalidný dôchodok a 2549 z nich bolo zamietnutých z dôvodu, že žiadateľ nebol uznaný za invalidného a 451 žiadostí nespĺňalo podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia.

Čo sa týka priznávania dôchodkov vo všeobecnosti, najviac zamietnutých žiadostí je práve z kategórie invalidných dôchodkov.

Aktuálne je na Slovensku približne 227 000 poberateľov invalidného dôchodku.

Účel poskytovania invalidného dôchodku

Účelom poskytovania invalidného dôchodku (ID) je zabezpečenie príjmu poistenca v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.

Povedzme si otvorene, pomaly každý druhý človek má nejaké ľahšie či závažnejšie zdravotné problémy. Na priznanie ID si nestačí povedať, že už roky sa zle cítim. Bolí ma chrbtica, nevládzem s nohami, mám epilepsiu – nemôžem pracovať! Celý proces je oveľa komplikovanejší.

Invalidita = pokles schopnosti pracovať viac ako o 40 % po dobu minimálne jedného roka

Dlhodobo nepriaznivým stavom sa na účely vyplácania tejto dávky sa považuje zlý zdravotný stav ktorý trvá dlhšie ako jeden rok a pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %.

Nárok na ID má poistenec, ktorý:

 1. je invalidný (nepriaznivý zdravotný stav trvá dlhšie ako rok a pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 %)
 2. získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia (viď tabuľka nižšie)
 3. ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.
Vek poistenca Počet rokov dôchodkové poistenia potrebných na priznanie invalidného dôchodku
do 20 rokov menej ako jeden rok
nad 20 do 24 rokov najmenej 1 rok
nad 24 do 28 rokov najmenej 2 roky
nad 28 do 34 rokov najmenej 5 rokov
nad 34 do 40 rokov najmenej 8 rokov
nad 40 do 45 rokov najmenej 10 rokov
nad 45 rokov najmenej 15 rokov

 

Druhý a tretí bod podmienok pre priznanie ID sú jasné – presne si viete vypočítať, koľko rokov dôchodkového poistenia máte, a či Vám vznikol nárok na starobný dôchodok. Najviac nejasností je s posudzovaním zdravotného stavu, resp. miery poklesu vykonávať zárobkovú činnosť.

Zdravotný stav hodnotí výlučne posudkový lekár

muz-vozickar

Po prehliadke vypíše posudkový lekár tlačivo  „Prehliadka zisťovacia – kontrolná“ na základe ktorého bude Soc. poisťovňa rozhodovať o priznaní či nepriznaní ID. Treba podotknúť, že posudkový lekár si nemôže svojvoľne určiť percento poklesu vykonávať zárobkovú činnosť. Zákon o sociálnom poistení, konkrétne príloha č. 4 presne vymedzuje interval poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre jednotlivé choroby. Lekár sa teda môže „hýbať“ iba v zákonom stanovenom intervale.

Aký je percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pre Vašu chorobu si môžete naštudovať v prílohe č. 4 vyššie zmieneného zákona. Na ilustráciu vyberáme aspoň niektoré ochorenia:

Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v %
Schizofrénia, poruchy schizotypové a poruchy s bludmi
 • stredne ťažké formy: 35-45
 • ťažké formy: 50-80
Poruchy nálad (manické, depresívne, periodické)
 • stredne ťažké formy: 35-45
 • ťažké formy: 50-80
Epileptické záchvaty a iné záchvatovité ochorenia (hodnotí sa frekvencia, typ záchvatov, EEG nález)
 • ľahká forma: 10-20
 • stredne ťažká forma: 30-40
 • ťažká forma: 50-60
 • s rezistenciou na liečbu: 70-80
AIDS s ťažšími alebo s občasnými klinickými príznakmi 20-30
AIDS úplne rozvinutý, s orgánovými komplikáciami a zlyhávanim imunity 70-80
Strata oka pri zachovaní zrakových funkcií na druhom oku 45
Úplná slepota 90
Obojstranná úplná hluchota 50
Implantácia kardiostimulátora bez podstatného zníženia výkonu 30-40
Transplantácia srdca 50-75

Rozhoduje len jedna choroba

Často sa stáva, že človek trpí naraz viacerými ochoreniami – napríklad vysoký krvný tlak, cukrovka, obezita a nádorové ochorenie. „Percentá“ získané za jednotlivé choroby u posudkového lekára sa nesčítavajú, ale na účel poskytnutia ID sa vždy berie iba „hlavné“ ochorenie – teda to, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu. V prípade ďalších menej závažných ochorení možno mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zvýšiť najviac o 10 %.

Ak Vás trápi viacero neduhov, ktoré sú obodované 30 %, nárok na ID nemáte, lebo ak sa aj pripočíta 10 % za ďalšie ochorenia, získavate „len“ 40 %, a na priznanie ID je potrebných aspoň 41 %. Kruté, ale čísla nepustia.

Súbeh nárokov

V prípade, že poistenec spĺňa podmienky na výplatu sirotského alebo vdovského či vdoveckého dôchodku, môže poberať obe dávky súčasne. V plnej výške sa vypláca vyšší z nich a druhý sa kráti o polovicu.

Kde podať žiadosť?

Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku sa podáva na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. V Soc. poisťovni dostanete zoznam dokladov, ktoré je potrebné k žiadosti doložiť a taktiež aj termín prehliadky u posudkového lekára.

Po spísaní žiadosti, predložení všetkých potrebných dokladov a po prehliadke u lekára, rozhodne Ústredie Soc. poisťovne o schválení, respektíve zamietnutí žiadosti, o čom Vás bude písomne informovať, spravidla najneskôr do 60 dní.

Tip na ďalšie čítanie: Máte nárok na minimálny dôchodok?

Ako sa stanový výška invalidného dôchodku?

ID sa vypočíta podľa nasledovného vzorca (vysvetlenie skratiek nájdete nižšie):

POMB x ODP x ADH

V prípade, že je miera poklesu schopnosti vykonávať pracovnú činnosť od 41 % do 70 % výsledná suma podľa vyššie uvedeného vzorca sa ešte vynásobí percentom poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, teda:

POMB x ODP x ADH x percentuálna miera poklesu

Štát kráti na polovicu dôchodky tým, ktorí si zavinili svoj nepriaznivý zdravotný stav vlastným pričinením – konkrétne požitím alkoholu alebo iných návykových látok. V týchto prípadoch sa pre výpočet použije nasledovný vzorec

(POMB x ODP x ADH) / 2

alebo

[(POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu]/2

Vysvetlenie premenných vo vzorci:

POMB – priemerný osobný mzdový bod, ktorý sa vypočíta ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období: POMB = OMB/ObDP RO. Rozhodujúce obdobím sú kalendárne roky v ktorom boli splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok (s výnimkou rokov pred 1.1.1984). Keďže je výpočet POMB dosť komplikovaný, odporúčame použiť kalkulačku sociálnej poisťovne

http://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-informativny-vypocet-dochodku-2015/59319s

ktorá Vám po dosadení osobných vymeriavacich základov za roky počas ktorých ste odvádzali poistné od roku 1984 až doteraz vypočíta POMB, ktorý je potrebný na výpočet invalidného dôchodku.

ODP – Obdobie dôchodkového poistenia – sčíta sa celé obdobie dôchodkového poistenia (teda povinné a dobrovoľné dôchodkové poistenie od skončenia povinnej školskej dochádzky do dňa pred vznikom invalidity). K tomuto sa započíta aj doba od vzniknutia invalidity do dosiahnutia dôchodkového veku.

ADH – aktuálna dôchodková hodnota. Našťastie tento údaj nie je potrebné pracne vypočítavať, nakoľko ho každoročne nanovo stanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre rok 2013 je suma ADH stanovená na 10,0098 €.

Percentuálna miera poklesu je posledná premenná ktorá figuruje vo vzorci na výpočet ID. Túto stanovuje posudkový lekár na základe písomnej žiadosti ktorá sa podáva na najbližšej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Pri miere poklesu o viac ako 70 % už táto premenná nemá vplyv na výšku priznaného dôchodku.

Invalidní dôchodcovia si z kopýtka príliš vyhadzovať nemôžu

Priemerné sumy ID vyplácané ku konca roku 2012 dosahujú veľmi nízke sumy, takže invalidní dôchodcovia musia v ruke obrať nie každé euro, ale každý cent. Priemerný dôchodok s invaliditou do 70 % bol koncom minulého roka 189,32 € a s invaliditou nad 70 % 332,46 € za mesiac.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia