Kto má nárok na odstupné?

Kto má nárok na odstupné?

Od 1. januára 2013 nadobudol účinnosť nový Zákonník práce, ktorý priniesol množstvo zmien, najmä v súvislosti s „dohodármi“.

Jednou z podstatných zmien je aj opätovné zavedenie súbehu odstupného a výpovednej doby

Pre zamestnancov to znamená, že  majú nárok na na poberanie odstupného ako aj na výpovednú dobu.

Podmienky nároku na odstupné upravuje Zákonník práce, konkrétne § 76. Podľa tejto právnej úpravy nárok na odstupné vzniká vtedy, ak bol pracovný pomer skončený z dôvodu:

  1. zakon knihaže sa sídlo zamestnávateľa alebo pracovisko zrušilo alebo premiestnilo a zamestnanec nesúhlasí so zmenou v pracovnej zmluve dohodnutého miesta výkonu práce
  2. že sa zamestnanec stane nadbytočný (vzhľadom na rozhodnutie zamestnávateľa o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,)
  3. ak zamestnanec zo zdravotných dôvodov dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu (na základe lekárskeho posudku).

V prípade, že došlo k skončeniu pracovného pomeru z vyššie uvedených dôvodov, zamestnanec má nárok na súbeh odstupného a výpovednej lehoty podľa nasledovných podmienok.

Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou podľa §63 ods. 1 Zákonníka práce:

Dĺžka trvania pracovného pomeru Nárok na odstupné (v mesiacoch) Výpovedná lehota zamestnanca, na ktorú má nárok (v mesiacoch)
Menej ako 1 rok nevzniká nárok 1 mesiac
≥ 1 rok < 2 roky nevzniká nárok 2 mesiace
≥ 2 roky < 5 rokov najmenej 1 mesačné odstupné 2 mesiace
≥ 5 rokov < 10 rokov najmenej 2 mesačné 3 mesiace
≥ 10 rokov < 20 rokov najmenej 3 mesačné 3 mesiace
≥ 20 rokov najmenej 4 mesačné 3 mesiace

 

Pri ukončení pracovného pomeru dohodou (§63 ods. 2 Zákonníka práce) z rovnakých vyššie uvedených dôvodov, zamestnancovi síce neplynie výpovedná doba, ale má nárok na odstupné a podľa nasledovných podmienok:

Dĺžka trvania pracovného pomeru Nárok na odstupné (v mesiacoch) Výpovedná lehota zamestnanca
Menej ako 2 roky 1 mesačné odstupné nie je
≥ 2 roky < 5 rokov 2 mesačné nie je
≥ 5 rokov < 10 rokov 3 mesačné nie je
≥ 10 rokov < 20 rokov 4 mesačné nie je
≥ 20 rokov 5 mesačné nie je

 

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď aj z iných dôvodov (ako tie ktoré sú uvedené vyššie). Pri výpovedi z iných dôvodov má zamestnanec právo na výpovednú dobu, no nárok na odstupné mu nevzniká.

Dĺžka trvania pracovného pomeru Nárok na odstupné Výpovedná lehota zamestnanca, na ktorú má nárok (v mesiacoch)
Menej ako 1 rok nie je 1 mesiac
≥ 1 rok < 2 roky nie je 2 mesiace
≥ 2 roky < 5 rokov nie je 2 mesiace
≥ 5 rokov < 10 rokov nie je 2 mesiace
≥ 10 rokov < 20 rokov nie je 2 mesiace
≥ 20 rokov nie je 2 mesiace

Vedeli ste, že:

  • Ak opätovne nastúpite do pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi (alebo jeho právnemu nástupcovi) pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, ste povinný vrátiť pomernú časť vyplateného odstupného (pokiaľ sa so zamestnávateľom nedohodnete, že odstupné nemusíte vracať)
  • Zamestnávateľ Vám musí odstupné vyplatiť v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru, na účet, kam Vám chodila mzda.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia