Kúpa nehnuteľnosti. Aké doklady sú potrebné na vybavenie hypotéky?

Kúpa nehnuteľnosti. Aké doklady sú potrebné na vybavenie hypotéky?

Hypotekárne banky súťažia o priazeň klientov nielen výškou úroku (ktorá nakoniec často rozhodne o výbere poskytovateľa hypotéky), ale aj prísľubom rýchleho procesu vybavenia s minimom dokladov.

dokument peroSkutočnosť je však taká, že vybavenie tak veľkého záväzku ako je hypotéka obnáša predloženie poriadne dlhého zoznamu dokumentov. Tie sú nutné na to, aby banka vedela posúdiť Vašu finančnú situáciu, predmet zabezpečenia a účel použitia finančných prostriedkov.

Požadované doklady sa líšia v závislosti od typu príjmu žiadateľa a od účelu (iné budú potrebné pri výstavbe, iné pri kúpe nehnuteľnosti…).

V tomto príspevku si povieme, aké doklady budete potrebovať, ak hypotékou financujete kúpu nehnuteľnosti.

Identifikácia žiadateľa

Občania Slovenskej republiky predkladajú občiansky preukaz, niektoré banky môžu požadovať aj druhý doklad totožnosti, prípadne môžu od Vás chcieť doklad preukazujúci súčasnú adresu – telefónny účet, účet za elektrinu, výpis z bankového účtu a pod.

O hypotéku tuzemské banky žiadajú aj cudzí štátni príslušníci – tí budú okrem občianskeho preukazu potrebovať aj platný cestovný pas, prípadne povolenie na pobyt.

Preukazovanie príjmu

Banky sa budú zaujímať o Váš príjem, a nielen Váš, ale aj o príjem spoludlžníka alebo ručiteľa.

Zamestnanci

Príjem zamestnancov sa štandardne overuje prostredníctvom Potvrdenia o výške príjmu zo závislej činnosti, ktoré musí potvrdiť zamestnávateľ. Banky majú na tento účel k dispozícii špeciálne tlačivo, ktoré dostanete buď na pobočke, alebo si ho môžete v predstihu stiahnuť z webu banky. Viaceré banky však potvrdenie o výške príjmu nepožadujú, nakoľko si ho vedia sami overiť v Sociálnej poisťovni.

V prípade, že žiadate o úver v banke, v ktorej nemáte vedený účet, budete potrebovať aj výpis z bankového účtu na ktorý je poukazovaný Váš príjem za posledné tri mesiace. Na základe bankových výpisov si banka nielenže potvrdí výšku Vášho príjmu, ale spraví si aj obraz o Vašich výdavkoch a priemerných zostatkoch.

Ak je žiadateľom človek poberajúci príjem v hotovosti, banka bude požadovať ročné zúčtovanie preddavkov na daň potvrdené zamestnávateľom.

Pri žiadateľoch, ktorí pracujú v zahraničí sa navyše môže vyžadovať pracovná zmluva a pracovné povolenie a potvrdenie o výške príjmu na tlačive v cudzom jazyku (v angličtine alebo v nemčine).

Príjem z podnikania

Podnikatelia predkladajú:

  • kompletné daňové priznanie za predošlý kalendárny rok vrátane všetkých príloh
  • potvrdenie o podaní daňového priznania a neexistencii záväzkov voči daňovému úradu (musí potvrdiť príslušný daňový úrad).

Banku bude zaujímať predovšetkým základ dane za predchádzajúci rok. Podnikatelia by preto mali hypotéku plánovať vopred. Ak nechcú riskovať, že príjem nebude postačovať na získanie hypotéky v požadovanom objeme, nemali by si umelo znižovať základ dane.

Pre banku nie je dôležitá len výška príjmu žiadateľa, ale aj jeho prípadné záväzky, ako splátky iných úverov, pôžičiek, leasing, kontokorenty či kreditné karty. Ich existenciu, počet, výšku a stav (či nedošlo k omeškaniu, ak áno, tak ako dlho a v akej výške) banky zisťujú v centrálnom úverovom registri. V úverovom registri sa uchovávajú informácie aj o už splatených úveroch a to po dobu piatich rokov. Rovnako sú tam evidovaní nielen samotní dlžníci, ale aj spoludlžníci a ručitelia.

Akonáhle má poskytovateľ hypotéky všetky informácie o príjmoch a výdavkoch žiadateľa, môže pristúpiť k hodnoteniu schopnosti žiadateľa úver splácať: od čistých príjmov odpočíta životné minimum na každého člena domácnosti (môže byť vynásobené istým koeficientom, keďže banky počítajú s istou rezervou) a následne odpočíta splátky iných úverov. Žiadateľ bude schopný hypotéku splácať, ak sa do tejto sumy zmestí ešte aj splátka hypotéky.

Doklady k zakladanej nehnuteľnosti

Založenie tuzemskej nehnuteľnosti je základnou podmienkou pre získanie hypotekárneho úveru. Hodnotu nehnuteľnosti určuje znalecký posudok, ktorý je jedným z požadovaných dokladov k zakladanej nehnuteľnosti. Môže Vám ho vypracovať buď interný špecialista banky, alebo akýkoľvek registrovaný súdny znalec z odboru oceňovania stavieb a nehnuteľností. Prečítajte si, aké sú výhody a nevýhody interného ocenenia nehnuteľnosti bankou a samostatne vybraným znalcom.

Na vypracovanie znaleckého posudku budete v každom prípade potrebovať:

  • aktuálny list vlastníctva (nesmie byť starší ako 3 mesiace)
  • kópia príslušnej katastrálnej mapy
  • nadobúdací doklad k nehnuteľnosti (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve…)
  • prípadne fotografie nehnuteľnosti

Poistná zmluva k predmetu zabezpečenia

Podmienkou pre čerpanie úveru je poistenie nehnuteľnosti, ktorá slúži ako predmet zabezpečenia a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky. V každej banke Vám ponúknu poistenie prostredníctvom partnerskej poisťovne, ktoré môžete podpísať priamo na pobočke banky. Pokiaľ už poistenie k predmetnej nehnuteľnosti máte uzatvorené, pripravte si kópiu poistnej zmluvy.

Doklady k účelu hypotéky

Schvaľovací proces hypotéky vyžaduje doloženie kúpnej zmluvy, respektíve zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Najneskôr pred čerpaním je však potrebné do banky priniesť podpísanú kúpnu zmluvu.

V prípade, že kupujete nový byt, ktorý je ešte len vo výstavbe, budete potrebovať zmluvu o výstavbe, zmluvu o dielo alebo zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bytu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia