Nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka

Nájomná zmluva podľa Občianskeho zákonníka

Máte voľný byt či rodinný dom a chceli by ste na ňom zarobiť? Plánujete svoju nehnuteľnosť prenajať? V tom prípade Vás v najbližších týždňov čaká zopár starostí navyše v súvislosti s obhliadkami, výberom toho najslušnejšieho nájomcu a k tomu ešte aj nevyhnutná administratíva.

Ak natrafíte na záujemcu o Váš byt, ktorý sa tvári veľmi milo a pôsobí slušne, je ochotný pristúpiť na všetky Vaše podmienky a dokonca je ochotný zložiť aj kauciu vo výške dvojnásobku mesačného nájomného a ešte k tomu ochotne navrhuje, aby sa celá záležitosť zbytočne nekomplikovala „papierovaním“, nesadnite mu na lep! Riadna nájomná zmluva Vás môže ochrániť od množstva nepríjemností a problémov, ktoré by sa mohli niekoľko rokov ťahať na súdoch. Češi majú na to super výraz: Co je psáno, to je dáno. A v prípade nájomnej zmluvy to platí dvojnásobne. Nestačí teda iba neformálna ústna dohoda a podanie ruky, všetko musí byť na papieri čierne na bielom.

Čo všetko musí obsahovať nájomná zmluva?

podavanie klucovNáležitosti nájomnej zmluvy sú definované v Občianskom zákonníku, konkrétne v siedmej hlave (§ 685 až §716 Občianskeho zákonníka)Podľa ustanovení v Občianskom zákonníku nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určitú, alebo bez určenia doby užívania. V prípade, že nie je vyslovene uvedená doba nájmu, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú.

Nájom bytu je chránený, v prípade že nedôjde k dohode je možné zmluvu vypovedať len z dôvodov ustanovených v zákone.

K základným náležitostiam nájomnej zmluvy patrí:

  • vymedzenie zmluvných strán (v prípade že prenajímate byt manželom, na zmluve musia byť uvedené mená oboch manželov)
  • označenie predmetu a rozsahu užívania – presná identifikácia bytu či domu – presná adresa a číslo listu vlastníctva
  • výška nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu a dátum splatnosti.

Okrem vyššie uvedených základných náležitostí je vhodné uviesť aj opis príslušenstva, počet miestností a aktuálny stav bytu – zabránite tým prípadným problémom a nejasnostiam, ktoré by mohli viesť k súdnemu sporu. Navyše pri čiastočne vybavených bytoch a po niekoľko ročnom nájme sa zabúda na to, čo bolo pôvodným vybavením bytu a čo si nájomca kúpil sám.

Práva a povinnosti z nájmu bytu

V súvislosti s uzatvorením nájomnej zmluvy vyplývajú obom zmluvným strán nielen práva, ale aj povinnosti. Medzi základné povinnosti prenajímateľa patrí odovzdať nájomcovi byt spôsobilý na riadne užívanie a zabezpečiť nájomcovi plný a nerušený výkon práv spojených s užívaním bytu. V prípade, že si prenajímateľ nesplní túto svoju povinnosť odstrániť závady brániace riadnemu užívaniu prenajatých priestorov, nájomca môže po predchádzajúcom upozornení prenajímateľa tieto závady odstrániť a požadovať preplatenie takto vynaložených nákladov.

Medzi povinnosti nájomcu patrí predovšetkým platenie nájomného v dohodnutej výške a termíne. Nájomca nesmie bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa realizovať akékoľvek stavebné úpravy. V prípade, že dôjde k poškodeniu prenajatých priestorov alebo zariadenia zo strany nájomcu alebo osôb, ktoré s ním bývajú, nájomca musí tieto škody na vlastné náklady odstrániť. Drobné výdavky súvisiace s užívaním a bežnou údržbou bytu hradí nájomca, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, drobné výdavky predstavujú sumu 6,64 €. Všetky ostatné väčšie náklady hradí prenajímateľ.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia