Nárok na vdovský dôchodok nie je automatický

Nárok na vdovský dôchodok nie je automatický

cintorin pri zapade slnkaSmrť blízkeho človeka je smutnou udalosťou s ktorou sa rodina a priatelia pozostalého vyrovnávajú veľmi dlho. Okrem zlého psychického rozpoloženia pozostalej manželky (či manžela), množstva vybavovačiek v súvislosti s pohrebom sa pozostalá manželka (manžel) bude musieť vyrovnať aj s finančnými problémami.

Štát v takomto prípade kompenzuje stratu jedného príjmu pozostalostnou penziou, ktorá sa vypláca vo výške 60 % starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal nárok zomrelý ku dňu úmrtia.

Nárok na vdovský či vdovecký dôchodok však nie je automatický. Môže ho získať len právoplatný manžel / manželka.

Exmanžel / exmanželka či druh/družka naň nárok nemajú, aj keď by spolu žili v spoločnej domácnosti.

Právoplatnosť manželstva sa preukazuje sobášnym listom, respektíve výpisom z knihy manželstiev.

Sociálna poisťovňa po predložení sobášneho listu nebude ďalej skúmať, či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu, alebo či manželia žili v spoločnej domácnosti.

 Mohlo by Vás zaujímať: Máte nárok na minimálnu penziu?

Nárok na vdovský (vdovecký) dôchodok má pozostalá (pozostalý) po manželovi (manželke) ktorý:

  • ku dňu smrti poberal starobný alebo invalidný dôchodok, prípadne ktorý mal nárok na predčasný starobný dôchodok
  • ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo
  • ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na vznik nároku na invalidný dôchodok alebo
  • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Ako dlho môžete poberať vdovský dôchodok?

Štandardne po dobu jedného roka. Naďalej ho však môžete dostávať, v prípade, že sa ako pozostalý manžel (manželka) staráte o nezaopatrené dieťa, ak ste invalidný a máte pokles schopnosti pracovať o viac ako 70 %, ak ste dovŕšili dôchodkový vek, ak ste vychovali tri deti (táto výnimka platí od 1.8.2006) alebo ak ste vychovali dve deti a dovŕšili ste 52 rokov (platí od 1.8.2006).

Ak poberateľ pozostalostného dôchodku nespĺňa jednu z vyššie uvedených podmienok, po roku zaniká nárok na výplatu vdovského či vdoveckého dôchodku. Ak medzičasom začnete spĺňať jednu z podmienok, nárok na poberanie dôchodku sa obnoví.

Nárok na poberanie pozostalostnej penzie zaniká v prípade uzatvorenia nového manželstva alebo ak súd rozhodne o tom, že smrť manžela (manželky) bola spôsobená úmyselným trestným činom zo strany manželského partnera.

Koľko dostanete od štátu?

Ako bolo uvedené vyššie, výška vdovského či vdoveckého sa vypočíta ako 60 % z dôchodku (invalidného, starobného alebo predčasného) na ktorý mal nárok zomrelý (zomrelá) ku dňu smrti.

Často sa stáva, že pozostalý je už poberateľom starobného (alebo iného ) dôchodku. V takomto prípade má nárok na oba dôchodky – aj pozostalostný aj starobný. V plnej sume sa vždy vypláca vyšší z nich a druhý sa kráti o polovicu. Pre lepšie pochopenie situácie si uvedieme príklad.

Pani Mária poberá starobný dôchodok vo výške 300 €. Jej zosnulý manžel dostával dôchodok vo výške 550 €. Pani Mária získala nárok na pozostalostnú penziu 330 € (60% z 550 €) po manželovi. Keďže vdovský dôchodok je vyšší ako jej penzia, tento sa bude pani Márii vyplácať v plnej výške (330 €), pričom jej starobný dôchodok sa zníži na polovicu (150 €). Celkom bude pani Mária dostávať od štátu sumu 480 € mesačne.

Kde a ako podať žiadosť

Žiadosť o výplatu vdovského či vdoveckého dôchodku sa podáva na predpísanom tlačive na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Okrem identifikačných dokladov žiadateľa (občiansky preukaz) je potrebné preložiť originály alebo notárom overené kópie nasledovných dokladov:

  • sobášny list
  • úmrtný list zosnulého
  • doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní zomrelého
  • vojenská knižka
  • rodné listy detí alebo doklad o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti (v prípade úmrtia dieťaťa mladšieho ako 18 rokov treba doniesť aj úmrtný list dieťaťa)

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia