Nároky na príspevok na bývanie z Úradu práce sú prísne. Štát nepodporuje neplatičov.

Nároky na príspevok na bývanie z Úradu práce sú prísne. Štát nepodporuje neplatičov.

Príspevok na bývanie je dávka v hmotnej núdzi, ktorá je určená pre vlastníkov alebo nájomcov bytov a domov, ktorí si kvôli nízkym príjmom (keď príjem danej osoby nedosahuje sumy životného minima) nedokážu hradiť náklady na bývanie z vlastného vrecka.

Do úvahy sa berú vždy spoločne posudzované osoby

Pre určenie nároku na príspevok na bývanie sa vždy posudzuje nielen žiadateľ, ale aj spoločne posudzované osoby, teda tí, ktorí s oprávnenou osobou spoločne bývajú v jednom dome alebo byte. Spoločne posudzovanými osobami na účely poskytovania dávok v hmotnej núdzi sú manžel/manželka, rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v jednej domácnosti a rodičia a ich deti do 25 rokov, ktoré sú bez príjmu alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy.

Týmto príspevkom teda štát prispieva na úhradu nákladov spojených s užívaním bytu, rodinného domu alebo obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie.

Výška príspevku na bývanie

  • 55,80 € mesačne pre jednočlennú domácnosť
  • 89,20 € mesačne ak ide o domácnosť s viacerými členmi

Kto má nárok?

Nárok na poberanie tohto príspevku má takzvaná oprávnená osoba, teda vlastník alebo nájomca bytu alebo domu, ktorý znáša náklady spojené s užívaním týchto nehnuteľností. Jedná sa o dôležitú podmienku, účelom ktorej bolo zabrániť tomu, aby napríklad niekto, kto býva u rodičov alebo u svokrovcov a kto neplatí nájom (nemá žiadne výdavky s bývaním) získal túto štátnu sociálnu dávku.

Okrem vyššie uvedeného je potrebné, aby oprávnená osoba spĺňala aj nasledovné podmienky:

  • žiadateľ musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území SR, taktiež aj predmetná nehnuteľnosť určená na bývanie sa musí nachádzať na Slovenku
  • žiadateľ musí byť v hmotnej núdzi
  • nesmie byť v omeškaní so žiadnymi platbami súvisiacich s užívaním bytu (nájomné, všetky preddavky, platby do fondu prevádzky, údržby a opráv, zaplatená miestna daň z nehnuteľnosti, uhradený poplatok za komunálne odpady). Opäť sa jedná o dôležitú podmienku, ktorej cieľom je zabrániť, aby sa k štátnym peniazom bezpracne dostali neplatiči.

Od prvého januára 2013 došli k novele zákona o hmotnej núdzi, podľa ktorej sa bude priznávať nárok na príspevok na bývanie pri nájme bytu alebo rod. domu viacerými nájomníkmi iba jednému z nájomcov, a to podľa ich vzájomnej dohody.

panelakSplnenie podmienok nároku sa neskúma, v prípade, že:

  • občan v hmotnej núdzi alebo spoločne posudzovaná osoba je zároveň poberateľom starobného dôchodku, inej dôchodkovej dávky, sociálneho dôchodku a dovŕšil vek 62 rokov veku
  • občanovi v hmotnej núdzi alebo  spoločne posudzovanej osobe je poskytovaná celoročná starostlivosť v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním bývania.

Ako a kde podať žiadosť?

Žiadosť je potrebné podať na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. Žiadosť sa podáva na príslušnom tlačive, ktoré Vám poskytne zamestnanec úradu. Okrem správne vyplneného tlačiva Vás bude čakať aj dosť veľa papierovačiek – budete musieť preukázať že ste vlastníkom alebo nájomcom bytu, domu alebo obytnej miestnosti, tiež budete musieť doložiť všetky potvrdenia o tom, že uhrádzate náklady spojené s užívaním bytu (viď podmienky vyššie).

Praktická rada: záležitosti ohľadom poskytovania, nároku a výšky príspevku na bývanie sú dosť komplikované, preto odporúčame sa ísť informovať osobne na oddelenie pomoci v hmotnej núdzi UPSVaR v mieste trvalého bydliska.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia