Postup pri zmene sídla s.r.o.

Postup pri zmene sídla s.r.o.

So zmenou sídla spoločnosti s ručením obmedzeným sa spája istá administratíva, na ktorú máte 30 dní odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia alebo jediného spoločníka o zmene adresy s.r.o. Pokiaľ nechcete riskovať pokutu za nesplnenie si tejto povinnosti, odporúčame zmenu nahlásiť čo najskôr.

Postup krok za krokom

V prvom rade je potrebné zmenu nahlásiť príslušnému súdu. Už pri tomto prvom kroku mnohým konateľom nie je jasné, na ktorý súd sa treba obrátiť – na ten podľa starej alebo novej adresy spoločnosti? Ak mala napríklad spoločnosť pôvodne sídlo v Bratislave a presťahuje sa do Trnavy, tak sa návrh na zápis zmeny podáva na súd podľa starej adresy – teda v Bratislave.

Predtým, než sa vyberiete do podateľne obchodného registra si musíte stiahnuť Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra (formulár č.8). Toto tlačivo stiahnete z tejto stránky:

http://www.justice.gov.sk/kop/or/p08-sro-zz.doc

Pri vypĺňaní údajov v listinnom tlačive je potrebné dodržiavať isté zásady. Predovšetkým formulár sa vypĺňa čitateľne (vlastnoručne veľkými tlačenými písmenami) alebo strojom. Navrhovateľ vypĺňa iba biele kolónky, kolónky so šedou farbou pozadia zostávajú prázdne.

V návrhu sa vyplní najskôr hlavička – teda adresa príslušného okresného súdu, oddiel – sro a číslo vložky.

V sekcii „Navrhovateľ“ sa dopisuje názov spoločnosti a jej sídlo (pôvodné, teda stará adresa, nakoľko zmeny v obchodnom registri ešte neprebehli). Príslušná zmena v sro sa označuje krížikom – pri zmene sídla sa teda v listinnom návrhu označí krížikom sídlo. V každej sekcii máte dve kolónky – zápis a výmaz. V kolónke zápis sa logicky vpisujú údaje, ktoré má Obchodný register zapísať (nové sídlo) a v kolónke výmaz tie ktoré má vymazať (staré sídlo). Zápis či výmaz sa posudzuje vždy vo vzťahu k celému komplexu údajov. To znamená, že ak dôjde k zmene sídla v rámci jedného mesta – presťahujete sa na inú ulicu, ale mesto zostáva rovnaké – napríklad Bratislava, v riadku „Názov obce“ uvediete „Bratislava“ aj v kolónke zápis aj v kolónke výmaz. Viď príklad nižšie:

zapis zmeny sroV prípade, že nedošlo k žiadnym iným zmenám v sro, tak môžete kľudne preskočiť na stranu P8/16 (nevyplnené strany sa nevyberajú, ale všetky sa odovzdávajú na OR). Na strane máte možnosť uviesť dátum, kedy má dôjsť k zápisu zmeny. Ďalej je potrebné uviesť zoznam príloh (ktoré budeme rozoberať neskôr), uviesť počet priložených listín ako aj počet strán z ktorých pozostáva návrh na zápis zmeny.

Potom zostáva vyplniť už len stranu P8/17 – meno a priezvisko osoby, ktorá podáva návrh a zaškrtnúť, či si prídete pre rozhodnutie osobne alebo poštou. Podpis navrhovateľa musí byť overený notárom.

Prílohy:

Okrem správne vyplneného, podpísaného a overeného návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra budete potrebovať priložiť nasledovné dokumenty:

  • v jednom vyhotovení zápisnicu z valného zhromaždenia (ak má firma minimálne 2 spoločníkov) alebo rozhodnutie jediného spoločníka (pri jednoosobovej sročke) o zmene sídla sro
  • 2x úplné znenie spoločenskej zmluvy (v prípade 2 a viacerých spoločníkov) alebo zakladateľskej listiny (pri jednom majiteľovi) – jedno vyhotovenie sa uloží do zbierky listín. Spoločenská zmluva resp. zakladateľská listina zostáva rovnaká, iba sa zmení adresa sídla spoločnosti z pôvodnej na novú. Nové znenie podpisuje konateľ, podpis nie je potrebné overovať.
  • dokumenty preukazujúce právo užívať nehnuteľnosť:

a) 1x list vlastníctva (v prípade že ste vlastníkom nehnuteľnosti v ktorej bude mať sro sídlo),

b) 1x nájomná zmluva (ak si priestory prenajímate) + pre úplnosť list vlastníctva (1x) – stačí vytlačený z Katastrálneho portálu (http://www.katasterportal.sk/kapor/)

c) 1x súhlas vlastníka (vlastníkov) nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti sro + pre úplnosť list vlastníctva vytlačený z internetu (1x). Podpis vlastníkov nehnuteľnosti na súhlase so zriadením sídla spoločnosti sro nie je potrebné úradne overovať.

Po odovzdaní návrhu na zápis zmeny spolu s požadovanými prílohami bude o zápise vykonaných zmien rozhodnuté do 5 dní. Nový výpis z OR si môžete prísť prevziať osobne alebo ho dostanete poštou, podľa toho, ktorú možnosť ste označili v návrhu.

Koľko Vás bude zmena stáť?

Súdny poplatok za vykonanie zmeny sídla spoločnosti v OR je 66 €. Počítajte aj s poplatkami u notára za overenie podpisu na návrhu.

Oplatí sa elektronické podanie?

Zmena sro sa dá vykonať aj oveľa pohodlnejšie a lacnejšie – formou elektronického podania. Nemusíte nikam chodiť, všetko vybavíte z domu a navyše dostanete aj 50% zľavu zo súdneho poplatku (nebude teda platiť štandardných 66 € ale len 33 €). Ak však zmeny nerealizujete často a plánujete mať na niekoľko rokov od OR pokoj, tak sa Vám elektronické podanie neoplatí – ani z finančných ani z časových dôvodov.

Na odoslanie žiadosti prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu je potrebné zakúpiť si potrebnú HW a SW ktorý vôbec nie je lacný a oplatí sa iba spoločnostiam, ktoré sa živia zakladaním a inými zmenami spoločností. Niektoré firmy však vďaka elektronickým podaniam ponúkajú veľmi atraktívne ceny za vykonanie požadovaných zmien v sro. Napríklad ich provízia je 50 €, poplatok za zápis do OR len 33 € a ešte pár eur za overenie podpisov u notára či na matrike (cca 4 €). Celkom tak vyjde táto služba od 87 €, kým pri klasickom zaplatíte 66 € súdny poplatok + 4 € notár = 70 €.

Rozdiel cca 17 € teda určite stojí za to, aby ste si nemuseli krvopotne pripravovať všetky požadované prílohy, návrh a strácať čas na obchodnom registri.

Stále sa však nájde množstvo ľudí, ktorí si chcú zmeny realizovať samostatne z dôvodu, že nechcú poskytovať citlivé údaje ako je spoločenská zmluva tretím osobám a pre tieto je najjednoduchším riešením klasické listinné podanie podľa vyššie uvedeného postupu.

Je potrebné nahlasovať zmeny aj „Živnostenskému úradu“?

Potom, čo prebehne zápis zmeny v OR, nie je potrebné nové sídlo ohlasovať Obvodnému úradu (Odboru živnostenského podnikania). Systémy sú totižto prepojené a Obchodný register nahlási príslušnému Obvodnému úradu vykonané zmeny. Takže konateľ spoločnosti nemá voči Obvodnému úradu žiadnu informačnú povinnosť.

Ak by ste však chceli zmeny na odbore živnostenského podnikania urýchliť, môžete prísť na Obvodný úrad a zmenu osobne nahlásiť na jednoduchom tlačive ktoré Vám dajú priamo na mieste. Na tomto tlačive môžete zaškrtnúť, aby boli zmeny nahlásené na Daňový úrad (odporúčame, nakoľko budete mať o jednu starosť menej). Živnostenský úrad následne vydá živnostenské oprávnenia s novým sídlom spoločnosti. Za vykonanie zmeny sa neplatí žiaden poplatok

Daňový úrad

V prípade, že sa zmenou sídla spoločnosti mení aj sídlo daňového úradu, konateľ spoločnosti musí túto zmenu nahlásiť správcovi dane buď samostatne alebo ako bolo uvedené vyššie požiadaním živnostenského úradu aby túto zmenu ohlásil miesto konateľa.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia