Práca na dohodu: aké zmeny nastanú po novom roku?

Práca na dohodu: aké zmeny nastanú po novom roku?

Napriek tomu, že sa práca na dohodu zodvodnila (čo pre zamestnávateľov znamená že aj za dohodárov musia platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne), tento typ zamestnávania bol a je pre obe strany naďalej atraktívny, aj keď sa rozdiely v odvodovom zaťažení v porovnaní s klasickou pracovnou zmluvou pomaly ale iste stierajú.

Výška odvodov bola rozdelená do viacerých skupín od typu dohody (dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti), pravidelnosti príjmu (pravidelná či nepravidelná mzda) no na do tretice aj v závislosti od toho, či dohodár poberá nejakú sociálnu dávku. Podľa povinnosti platiť poistné do jednotlivých kategórií soc. poistenia budú mať potom dohodári nárok na čerpanie prostriedkov z týchto fondov.

Pre lepšiu orientáciu v odvodových povinnostiach rozdelíme zamestnancov na nasledovné skupiny:

Osoba pracujúca na dohodu (mimo pracovného pomeru) ktorá nie je dôchodcom a ani študentom

a) ktorej je vyplácaný pravidelný príjem (t.j.zamestnávateľ vyplácu mzdu pravidelne, každý mesiac)

Takáto osoba má postavenie ako riadny zamestnanec ktorý pracuje na základe zmluvy – to znamená platí všetky odvody a poistenia (nemocenské, dôchodkové, v nezamestnanosti, úrazové, garančné a zdravotné) vo výške 13,4 % z hrubej mzdy. Zamestnávateľ v tomto prípade platí odvody vo výške 35,2 %.

b) osoba s nepravidelným príjmom. Ak má dohodár nepravidelný príjem, teda ak mu zamestnávateľ vypláca mzdu inak ako raz mesačne – napríklad raz za dva mesiace, raz za tri mesiace, dva krát do mesiaca, tak takýto dohodár neplatí odvody na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Jeho odvodové zaťaženie je tak „iba“ 11 % a zamestnávateľ za zamestnanca odmeňovaného nepravidelným príjmom odvádza 32,8 %

Študenti

Pre rok 2014 platia nové príjmové hranice pre odovodovo zvýhodnené dohody o brigádnickej práci študentov. Nový limit mesačného príjmu respektíve priemerného mesačného príjmu do ktorého sa sa z dohody o brigádnickej práci študentov neplatí dôchodkové poistenie, stanovilo opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 328/2013 Z. z. pre rok 2014 nasledovne:

  • 68 eur pre študenta vo veku do 18 rokov (to znamená že žiak strednej školy do 18 rokov ktorý zarobí menej ako 68 eur mesačne odvody neplatí vôbec, jeho zamestnávateľ odvedie iba 1,05 % na garančné poistenie)
  • 159 eur pre študenta vo veku od 18 rokov (vrátane) – študent starší ako 18 rokov a mladší ako 26 rokov ktorý zarobí mesačne menej ako 159 € neplatí odvody vôbec, zamestnávateľ odvádza 1,05 %.

Ak je príjem študenta vyšší ako vyššie uvedené príjmové hranice tak platí odvody iba na starobné (4%) a invalidné poistenie (3%) v celkovej výške 7 % z jeho hrubej mzdy zníženej o vyššie uvedený limit. Zamestnávateľ potom odvádza 1,05 % z celkovej mzdy a ďalších 21,75 % z príjmu nad vyššie uvedené limity. Zvýhodnené sadzby odvodov si môže študent uplatniť iba u jedného zamestnávateľa v danom mesiaci. Ak by bola táto podmienka porušená, Sociálna poisťovňa môže takémuto študentovi uložiť pokutu.

Dôchodcovia

Poberatelia starobného dôchodku môžu naďalej poberať dôchodok a pracovať na dohodu, no z práce na dohodu musia odvádzať odvody na starobné poistenie vo výške 4% z hrubej mzdy. Predčasní starobní dôchodcovia môžu vykonávať pracovnú činnosť iba na základe krátkodobej dohody z ktorej musia navyše odviesť až 8% z hrubej mzdy na starobné a dôchodkové poistenie. Navyše sa bude vyplácaný dôchodok úmerne krátiť k počtu odpracovaných dní do mesiaca. V praxi to znamená, že sa predčasným poberateľom dôchodku neoplatí privyrábať si mimo pracovného pomeru.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia