Práva a povinnosti veriteľa

Práva a povinnosti veriteľa

Zákon s spotrebiteľských úveroch a o iných úverov a pôžičkách definuje veriteľa ako fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá ponúka alebo poskytuje úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Inými slovami, jedná sa o osobu, ktorá poskytla úver či pôžičku a voči ktorej má dlžník záväzok (najčastejšie peňažný). Každého hneď napadne, že veritelia sa skloňujú najmä vo finančnej oblasti, pri poskytovaní pôžičiek. S týmto pojmom sa však môžeme stretnúť aj pri obchodovaní tovaru a služieb. V takomto prípade sa veriteľom označuje obchodník – dodávateľ tovaru alebo služby do doby, dokým nedostane za svoje služby či tovar zaplatené.

Aj keď by sa mohlo z uhlu pohľadu spotrebiteľa (teda záujemcu o úver či dlžníka) na prvý pohľad zdať, že veriteľ má samé práva a žiadne povinnosti, nie je tomu celkom tak.

Aj finančné inštitúcie majú svoje povinnosti

veritelia zakonZ pohľadu spotrebiteľa by sa mohlo zdať, že veriteľ má len samé práva a žiadne povinnosti. Nie je tomu celkom tak. Poskytovateľ úveru je povinný podľa vyššie spomínaného zákona poskytnúť istý druh informácií ešte pred samotným uzatvorením zmluvy a to na mieste na ktorom pôžičku ponúka alebo poskytuje. Táto povinnosť sa týka najmä výšky ročnej percentuálnej miery nákladov (ktorú všetci poznajú pod skratkou RPMN), ktorá klientovi poskytne predstavu o finančnej náročnosti pôžičky. V tomto percentuálnom vyjadrení sú zahrnuté všetky povinné náklady spojené so zaobstaraním úveru – vrátane úroku, poplatku za poskytnutie, poplatku za vedenie úverového účtu a prípadne ďalších nákladov ako je napríklad povinné poistenie úveru.

Ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) je vyjadrená ako ročné percento z celkového objemu úveru.

Tento údaj má za úlohu pomôcť spotrebiteľovi porovnať si jednotlivé ponuky. Na to, aby malo porovnávanie jednotlivých ponúk na základe RPMN nejaký zmysel, je potrebné pracovať s rovnakými základnými parametrami (teda rovnaký objem požičaných peňazí, rovnakú lehotu splatnosti, frekvenciu splácania apod.).

Ak by ste porovnávali RPMN s rôznymi parametrami, tak nedostanete pravdivý obraz výhodnosti či nevýhodnosti ponúk.

V prípade, že veriteľ propaguje svoj úverový produkt prostredníctvom reklamy alebo ho ponúka na obchodných miestach, kde je uvedená úroková sadzba alebo iný údaj týkajúci so nákladov spotrebiteľa s jeho získaním, v takom prípade musí byť tiež uvedená aj informácia o ročnej percentuálnej miery nákladov vo forme príkladu výpočtu stanovenej zákonom. Ak je však napríklad TV spot ladený všeobecne a nehovorí o výške úveru alebo nákladoch na jeho získanie (napríklad úrok od), tak veriteľ nemusí uvádzať výšku ročnej percentuálnej miery nákladov.

Zmluvné podmienky musia byť jasne dané

Ešte pred uzatvorením zmluvy je veriteľ povinný spotrebiteľa písomne oboznámiť s dôležitými zmluvnými podmienkami, ktoré poskytne prostredníctvom špeciálneho formulára ktoré ustanovilo Ministerstvo financií. Tento formulár musí obsahovať nasledovné informácie:

 • musí byť špecifikovaný druh spotrebiteľského úveru
 • informácie o veriteľovi alebo finančnom agentovi v nasledovnom rozsahu: obchodné meno, adresa sídla, IČO ak ide o právnickú osobu alebo meno a priezvisko, miesto podnikania alebo trvalého pobytu a identifikačné číslo ak ide o fyzickú osobu
 • celkový objem a mena úveru a podmienky jeho čerpania
 • doba trvania zmluvy a termín konečnej splatnosti
 • informácie o tovare alebo službe na ktorý sa zmluva vzťahuje ak ide o spotrebný úver vo forme odloženej platby za tovar či službu
 • výška úrokovej sadzby alebo referenčnej sadzby, na ktorú je úroková sadzba naviazaná a informácie o frekvenciách – časových obdobiach kedy a za akých podmienok dochádza k zmene výšky úrokovej sadzby
 • informácie o celkovej sume, ktorú bude musieť spotrebiteľ zaplatiť, vrátane výšky ročnej percentuálnej miery nákladov, ktorá musí byť znázornená na reprezentatívnom výpočte
 • výška, počet a termíny jednotlivých splátok istiny, úrokov a poplatkov
 • informácie o výške poplatkov za vedenie úverového účtu a aj o výške poplatku za služby notára pri uzatvorení zmluvy ktorý má byť hradený spotrebiteľom (uvádza sa vtedy, ak je veriteľovi výška tohto poplatku známa)
 • informácie o následkoch nesplácania pôžičky a pri omeškaní so splátkou
 • spôsob zabezpečenia
 • informácie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
 • informácie o práve spotrebiteľa na predčasné splatenie pred lehotou splatnosti, postup v prípade záujmu dlžníka o predčasné splatenie, práve veriteľa na náhradu nákladov spojených s predčasným splatením a o výške poplatkov za predčasné splatenie
 • spotrebiteľ musí byť veriteľom informovaný o jeho práve na okamžité a bezplatné informácie o výsledku nahliadnutia veriteľa do úverového registra za účelom posúdenia jeho schopnosti splácať úver
 • veriteľ je povinný vydať jedno vyhotovenie návrhu zmluvy spotrebiteľovi (bezplatne)
 • informácia o priemernej hodnote RPMN za príslušný kalendárny štvrťrok

Veriteľ je počas trvania úverovej zmluvy povinný okamžite informovať dlžníka o zmene úrokovej sadzby alebo poplatkov a to vždy v písomnej forme. V neposlednom rade ešte jedna dôležitá informácia – každý veriteľ musí byť zapísaný do registra veriteľov poskytujúcich spotrebné úvery, ktorý vedie a spravuje Národná banka Slovenska. V rámci registra veriteľov ešte existuje podregister iných veriteľov, kde sú zhromaždené informácie o takzvaných iných veriteľoch, ktorí v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytujú úvery alebo pôžičky ktoré nie sú spotrebiteľským úverom s výnimkou banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia