Príspevok na dochádzku za prácou je len pre tých, ktorí boli istý čas v evidencii úradov práce

Príspevok na dochádzku za prácou je len pre tých, ktorí boli istý čas v evidencii úradov práce

Pracujete v inom meste ako je miesto Vášho trvalého alebo prechodného bydliska? Vedeli ste, že existuje príspevok na dochádzku za prácou, vďaka ktorému môžete od štátu dostať až 135 € mesačne na úhradu cestovných nákladov a to aj vtedy, ak Vám už na cestovné nejakým spôsobom prispieva Váš zamestnávateľ? Pokiaľ si teraz mädlíte ruky, ako si „prilepšíte“, netešte sa predčasne. Poskytnutie tohto príspevku sa riadi pravidlami, ktoré sú definované v Zákone o službách zamestnanosti č. 5/2004, konkrétne v paragrafe 53.

Príspevok na dochádzku za prácou poskytujú úrady práce mesačne na úhradu časti cestovných nákladov z miesta trvalého alebo prechodného pobytu zamestnanca do miesta výkonu práce uvedenom v pracovnej zmluve (a späť).

ba hlavna stanicaZaujímavosťou je skutočnosť, že ho môžu poberať aj samostatne zárobkovo činné osoby, nielen klasickí zamestnanci. Prax však ukazuje, že živnostníci využívajú príspevok na dochádzanie len veľmi málo. Naopak, obľube sa teší u ľudí, ktorí si našli zamestnanie v automobilkách, u stavbárov, ktorí sa venujú rekonštrukciám domov, zatepľovaniu budov a výstavbe ciest mimo bydliska.

Nárok získate, ak ste boli v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 3 mesiace

O príspevok môžu požiadať iba osoby, ktoré boli pred nástupom do zamestnania evidované na Úrade práce po dobu minimálne troch mesiacov. Žiadosť je vhodné podať čo najrýchlejšie, ideálne hneď po nástupe do zamestnania alebo po začatí prevádzkovania živnosti, najneskôr však do šiestich mesiacov.

Ako na to?

Písomnú žiadosť je potrebné podať na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska spoločne s požadovanými prílohami:

  • čestné prehlásenie o spôsobe dopravy a vzdialenosti od miesta trvalého alebo prechodného bydliska
  • kópiu pracovnej zmluvy (ak je žiadateľom zamestnanec) alebo oprávnenie na výkon či prevádzku samostatne zárobkovej činnosti (ak je žiadateľom SZČO)
  • doklad o mieste výkonu práce alebo o prevádzkovaní živnosti ak je miesto výkonu iné ako v zmluve či v oprávnení
  • ak žiadateľ dochádza z prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom bydlisku
  • potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru alebo čestné prehlásenie o trvaní samostatne zárobkovej činnosti (nie staršie ako 5 dní) – predkladá sa mesačne

Výška príspevku

Príspevok sa poskytuje na úhradu cestovných výdavkov na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami teda nie na dopravu vlastným autom. Jeho výška bude závisieť od vzdialenosti medzi miestom trvalého alebo prechodného bydliska od miesta kde žiadateľ pracuje. O príspevok nie je možné žiadať v prípade že je miesto výkonu práce zhodné s miestom trvalého alebo prechodného bydliska. Čím je vzdialenosť do práce od miesta bydliska kratšia, tým nižší príspevok dostanete – napríklad do 5 km, iba 20 € mesačne. Úrad práce vypláca príspevky každý mesiac, najneskôr do 30 dní od preukázania trvania zamestnania alebo prevádzkovania či vykonávania samostatne zárobkovej činnosti.

Príspevok sa vypláca najviac po dobu šiestich mesiacov.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia