Príspevok na podnikanie z úradu práce: Získajte štartovací kapitál

Príspevok na podnikanie z úradu práce: Získajte štartovací kapitál

Nemáte prácu? Ste evidovaný na úrade práce 3 alebo viac mesiacov? Máte chuť začať podnikať? V tom prípade by bola veľká škoda nevyužiť príspevok na podnikanie z úradu práce (presnejšie však príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť). Tento príspevok je nenávratný a vznikol ako podpora vytvárania nových pracovných miest vďaka finančným prostriedkom Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Poskytuje ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na podnikanie môžete od štátu dostať podľa toho, v akom okrese budete podnikať buď 2643 Eur alebo 4228 Eur, prípadne aj nič….V súvislosti s novelou zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti došlo od 1. Mája k zmene podmienok poskytovania tohto príspevku.

Kým v minulosti dostal príspevok každý živnostník, ktorý splnil podmienky, od 1.Mája už naň nie je právny nárok. Živnostník tak môže splniť všetky podmienky pre jeho poskytnutie, no nakoniec zostane bez príspevku…O zmenách ako aj o tom, ako požiadať o príspevok na podnikanie Vás budeme podrobne informovať v nasledovnom článku.

Od čoho závisí výška príspevku na podnikanie

Jeho výška závisí od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, kde budete podnikať, ďalej od celkovej ceny práce a typu regiónu. Najviac môžete dostať, ak začnete podnikať v okrese , kde je najvyššia miera nezamestnanosti.

Ak začínate SZČ v bratislavskom kraji, maximálna suma, ktorú môžete dostať je 2,5 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za 1. až 3. štvrťrok kalendárneho roka predchádzajúcemu roku, v ktorom sa príspevok poskytne (pre rok 2013 to je 2643 €). Ak bude miestom Vášho podnikania okres, kde je nezamestnanosť vyššia ako celoslovenský priemer (napríklad v Rimavskej Sobote) tak môžete získať príspevok vo výške až 4 násobku priemernej mzdy (4228 €)

Kraj Maximálna výška príspevku sa určí podľa pravidla Príspevok pre rok 2013
Bratislavský kraj Max. 2,5-násobok priemernej mzdy 2643 Eur
Okresy s nezamestnanosťou nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer Max. 3-násobok priemernej mzdy 3171 Eur
Okresy s nezamestnanosťou vyššou ako je celoslovenský priemer Max. 4-násobok priemernej mzdy 4228 Eur

Na čo môžem peniaze použiť?

startovaci kapitalSnáď ani netreba zdôrazňovať, že príspevok na podnikanie nemôžete minúť napríklad na regeneráciu pri mori pred samotným začatím podnikateľskej činnosti:)

Príspevok je určený na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré sú uvedené v podnikateľskom zámere.

Ak bude moja žiadosť schválená, kedy dostanem príspevok?

Finančné prostriedky na prevádzkovanie SZČ dostanete v dvoch častiach. Prvú časť ( 60 % z výšky schváleného príspevku) dostanete do 30 dní od schválenia žiadosti a druhú časť (zvyšných 40 %) dostanete až po roku prevádzkovania živnosti a po predložení správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku.

Proces od podania do schválenia žiadosti trvá cca 2 mesiace.

Kto môže podať žiadosť: Podmienky pre poskytnutie a postup pri vybavovaní žiadosti

Žiadosť si môže podať osoba, ktorá je evidovaná na úrade práce po dobu minimálne troch mesiacov. Žiadosť si môžete podať aj v prípade, že ste boli vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej po dobu 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie ste pozastavili, prerušili alebo skončili prevádzkovanie SZČ.

Podaním písomnej žiadosti sa zaväzujete, že budete prevádzkovať SZČ nepretržite najmenej tri roky. Ak by ste SZČ ukončili skôr, budete musieť vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku.

Ako postupovať?

Na príslušnom Úrade práce (podľa miesta budúceho podnikania) si podáte žiadosť o absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania SZČ. Následne budete musieť absolvovať prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Túto prípravu zabezpečuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Kurz obsahuje ako teoretickú časť, tak aj praktickú prípravu, ktorej cieľom je účastníkov pripraviť na podnikateľskú činnosť. Obsahuje hlavne informácie o tom, ako vypracovať podnikateľský zámer, stratégie na rozvoj podnikania ale aj informácie o zákonoch, ktoré sa priamo týkajú podnikania a založenia živnosti. Absolventi kurzu tak získajú aspoň základné informácie, ktoré ich pripravia na podnikanie. Kurz končí povinným testom. Ak žiadateľ test úspešne zvládne, dostane doklad o jeho absolvovaní, ktorý platí najbližšie 2 roky.

Vyplnenie a podanie žiadosti

Vyplníte a podáte žiadosť o poskytnutie príspevku na príslušnom úrade práce. Tlačivo ktoré je potrebné vyplniť a predložiť si môžete stiahnuť tu. Povinnou súčasťou žiadosti sú nasledovné prílohy:

a) podnikateľský zámer vypracovaný podľa predpísanej osnovy (v ktorom musí byť zahrnutý aj odhad nákladov na prevádzkovanie SZČ). Povinné údaje ktoré v podnikateľskom zámere nesmú chýbať, nájdete nižšie.

b) doklad potvrdzujúci oprávnenosť miesta podnikania – napríklad zmluvu o prenájme nebytových priestorov určených na podnikanie alebo list vlastníctva

c) overená kópia oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti – tú je potrebné doložiť najneskôr v deň podpísania dohody

d) overenú kópiu dokladu o ukončenom vzdelaní (vo vzťahu k odbornosti žiadateľa)

e) čestné prehlásenie žiadateľa, že pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nevykonával podnikateľskú činnosť, resp. vykonával podnikateľskú činnosť alebo prevádzkoval živnosť

V prípade, že ste v minulosti prevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť, bude potrebné dodať aj ďalšie doklady, ich kompletný zoznam nájdete priamo v žiadosti.

Náležitosti podnikateľského zámeru

Tento dokument by mal byť v rozsahu minimálne 5 normostrán. Ak však chcete mať istotu, že komisia Váš zámer odsúhlasí, skúste poskytnúť viac ako len povinné údaje. Komisia istotne ocení vaše úsilie a prácu navyše a odmení Vás schválením príspevku:). Povinné sú tieto údaje:

  1. informácie o žiadateľovi (stručný životopis si zameraním na vzdelanie – nezabudnite uviesť najvyššie ukončené vzdelanie, kurzy, schopnosti, Vaše silné stránky a priebeh zamestnaní)
  2. Charakteristika podnikateľského zámeru – čo je predmet činnosti, popis tovaru alebo poskytovanej služby
  3. Postup realizácie – nezabudnite uviesť časový realizačný plán a myšlienku podnikateľského zámeru – čo je cieľom Vašej firmy, aká je jej vízia a misia?
  4. Miesto realizácie – kde budete vykonávať podnikateľskú činnosť, uveďte, či máte k dispozícii vlastné priestory, alebo či si ich prenajímate.
  5. Marketing – aká je Vaša konkurencia, ako budete firmu propagovať a aké sú Vaše marketingové ciele?
  6. SWOT analýza – aké sú silné a slabé stránky Vašej firmy?
  7. Finančná analýza a prognóza – odhad priebehu finančného toku na obdobie minimálne dvoch rokov. Aké sú predpokladané náklady a výnosy? Akým podielom sa budete zúčastňovať na financovaní Vy osobne a aké iné zdroje financovania využijete?
  8. Doplňujúce informácie – uveďte v tomto bode všetko, čo by mohlo zvýšiť dôveryhodnosť Vášho podnikania. Napríklad či máte dohodnuté nejaké obchody, odbery tovaru…zmluvy o budúcej zmluve…Prípadne ak ste získali nejaké certifikáty, osvedčenia alebo partnerstvá iných firiem, určite ich v tejto sekcii spomeňte.
  9. Odhad predpokladaných nákladov

Obhajoba podnikateľského zámeru pred komisiou

Pred komisiou, ktorá je zložená  zo zástupcov živnostenských organizácií a zo zástupcov úradu práce musíte obhájiť svoj podnikateľský zámer. Komisia môže ale nemusí schváliť Vašu žiadosť, nakoľko príspevok na SZČ nie je automatický a nie je naň právny nárok. Bude sa posudzovať „efektívnosť, reálnosť a účelnosť“ vášho podnikateľského zámeru. Ak komisia usúdi, že je Vás podnikateľský plán životaschopný, tak bude Vaša žiadosť schválená a Vy budete vyzvaný k podpisu dohody.

Podpis dohody

Posledným krokom je podpísanie takzvanej Dohody o poskytnutí príspevku s úradom práce, v ktorej sa žiadateľ zaväzuje, že začne vykonávať SZČ po dobu minimálne 3 rokov v súlade s podnikateľským zámerom a nákladmi, ktoré  uchádzač o príspevok uviedol v predloženej žiadosti. Každý poberateľ tohto príspevku je povinný úrad práce informovať o akýchkoľvek zmenách v dohodnutých podmienkach najneskôr do jedného mesiaca.

Dohodou sa zaväzujete k tomu, že budete pravidelne, každý rok počas prevádzkovania SZČ predkladať správu o činnosti a čerpaní poskytnutého príspevku (a to po dobu až 3 rokov). Okrem toho budete musieť samozrejme zdokladovať, na čo ste použili peniaze z príspevku.

Existuje možnosť získať príspevok viac krát?

Áno, taká možnosť tu je. Ale najskôr môžete žiadosť opätovne podať po uplynutí 8 rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorú bol pôvodný príspevok poskytnutý.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia