RPMN ako dôležitý ukazovateľ ceny úveru

RPMN ako dôležitý ukazovateľ ceny úveru

Čo sa skrýva pod toľko spomínanou skratkou RPMN a prečo je dôležité tento údaj poznať? RPMN alebo ročná percentuálna miera nákladov patrí k základným ukazovateľom nákladnosti úveru. Slúži ako pomocník pri porovnávaní ponúk z jednotlivých finančných inštitúcií. Vďaka tomuto číslu sa môžete oveľa lepšie zorientovať v spleti rôznych úverových produktov a porovnať ich výhodnosť, aj keď veľa z nich vyzerá na prvý pohľad rovnako.

Pri pôžičkách a úveroch sa treba držať istej zásady – radšej si na danú vec našetriť, ako si požičiavať, nakoľko úver vždy preplatíte o úroky a poplatky. Existujú však situácie, keď je pôžička tým najvhodnejším riešením. Napríklad Vaše auto vypovedá službu a na nové nemáte dosť peňazí. No vy auto potrebujete na výkon svojho povolenia. Riešenie: požičať si. Nie však za každú cenu, ale snažiť sa nájsť ten najvýhodnejší úver, ktorý najmenej preplatíte. Porovnávanie jednotlivých ponúk nemusí byť ani veľmi komplikované, pokiaľ viete ako na to. Zamerať sa na výšku úroku alebo brať do úvahy čo najnižšie poplatky? Ani jedno, ani druhé. Najspoľahlivejším ukazovateľom je práve RPMN, ktorá odzrkadľuje všetky náklady spojené so zriadením a vedením úveru, teda okrem úrokovej sadzby (ktorá je len ukazovateľom ceny požičaných peňazí) aj všetky ostatné poplatky a náklady ktoré sú potrebné na získanie úveru či pôžičky a ktoré definuje Zákon o spotrebných úveroch. Ktoré sú to?

  • poplatky za posúdenie žiadosti

  • za poskytnutie úveru a za uzatvorenie zmluvy

  • za správu a vedenie úverového účtu

  • poplatok za prevod finančných prostriedkov

Do výpočtu sa nezahŕňajú poplatky súvisiace so sankciami v prípade neplnenia záväzkov akými sú zmluvná pokuta, poplatok za omeškanie, sankčný úrok a poplatok za nepovinné (dobrovoľné) poistenie.

Ďalšia výhoda ukazovateľa ročnej percentuálnej miery nákladov spočíva v tom, že všetci poskytovatelia spotrebných úverov sú povinný udávať tento údaj na ročnej báze, čo opäť zlepšuje porovnávanie konkurenčných produktov na rozdiel od úrokovej sadzby, ktorá sa môže udávať ako ročná (p.a.), mesačná (p.m) a štvrťročná (p.q.).

Povinnosť uvádzať RPMN zo zákona

Každý poskytovateľ spotrebiteľského úveru má povinnosť uvádzať tento údaj zo zákona. Táto povinnosť poskytovateľom vyplýva zo zákona číslo 129/2010 Z.z o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Niektoré finančné inštitúcie sa však naučili túto povinnosť šikovne obísť, prípadne v reklamách uvádzajú RPMN v tom prívetivejšom svetle – teda zo všetkých možných kombinácii úveru uvedú len takú možnosť, pri ktorej vychádza čo najnižšia ročná percentuálna miera nákladov. Čim kratšiu dobu splácame a čím menšiu sumu si požičiavame, tým vyšší úrok zaplatíme, z čoho logicky vychádza aj vyššia RPMN. A tak v reklamných ponukách spravidla nájdete len príklady na celkom opačné situácie, pri ktorých vyzerá ročná percentuálna miera nákladov znesiteľne – teda úvery na vysoké sumy s čo najdlhšou lehotou splatnosti. Tak vidíte, aj zákony naklonené na stranu spotrebiteľov sa dajú šikovne obísť a celkom legálnym spôsobom! Preto si predtým, než podpíšete zmluvu nechajte prepočítať ročnú percentuálnu mieru nákladov na „Vaše parametre“. Každopádne, pokiaľ v zmluve o spotrebiteľskom úvere nebude RPMN uvedené, tak podľa zákona je takáto pôžička považovaná za bezúročnú, teda v takomto prípade budete splácať len istinu, sumu ktorú ste si požičali bez úroku a bez poplatkov

Vyššie uvedený zákon uvádza aj vzorec, podľa ktorého sa ročná percentuálna miera nákladov vypočíta:

 rpmn vzorec

 

 

 

K poradové číslo úveru

K‘  číslo splátky alebo nákladov úveru

Ak výška K-teho úveru

A’k výška K’-tej splátky úveru alebo pôžičky

m poradové číslo posledného úveru

m‘   poradové číslo poslednej splátky alebo platby nákladov úveru

tk časové obdobie medzi poskytnutím prvého úveru a K-teho úveru

t‘k čas medzi poskytnutím prvého úveru a K’-tou splátkou úveru

i     je ročná percentuálna miera nákladov

Nepatríte k priaznivcom finančnej matematiky? Nevešajte hlavu, RPMN si môžete vypočítať oveľa jednoduchšie pomocou nižšie uvedenej online kalkulačky, ktorá Vám po zadaní požadovaných údajov vypočíta ročnú percentuálnu mieru nákladov.

Záver

Čím nižšie je číslo RPMN, tým bude pre Vás úver výhodnejší. Pri porovnávaní jednotlivých ponúk musíte brať do úvahy rovnaké parametre, teda porovnávajte len úvery s rovnakou dobou splatnosti a rovnakým objemom. Porovnávanie pôžičiek s rôznou lehotou splatnosti a výškou úveru nedáva žiaden zmysel.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia