Schodolez či iné zdvíhacie zariadenie je možné financovať peňažným príspevkom z ÚPSVaR

Schodolez či iné zdvíhacie zariadenie je možné financovať peňažným príspevkom z ÚPSVaR

Posledné roky sa na nás valia správy o dôležitosti integrácie zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti. Žiaľ často ostáva iba na úrovni teoretizovania, bez zásadných pozitívnych výsledkov integračných snáh. A tak napriek ochote mnohých nadšencov, ktorí bojujú za integráciu zdravotne postihnutých, situácia sa mení iba veľmi pomaly.

Prekonávanie bariér

Život zdravotne postihnutých občanov by nemal končiť na prahu ich bytov a domov, ale vďaka pomôckam (ako schodolez, stoličková sedačka, schodisková plošina…) a bezbariérovým prístupom by mali mať umožnený voľný vstup všade tam, kde občania bez postihnutia. Žiaľ, v slovenských mestách a dedinách je bariér obrovské množstvo. Tieto predstavujú pre vozičkárov neprekonateľnú prekážku, ktorú si bežný zdravý človek nevšimne, až dokým nie je mobilita takéhoto človeka sčasti obmedzená. Stačí, ak si napríklad zlomíte nohu, už pre Vás schody nie sú až taká hračka a tak radšej neriskujete, zmeníte trasu alebo si zavoláte taxík…Na bariéry tiež často upozorňujú mamičky s kočíkmi. Napriek tomu, že mestá spravidla plánujú všetky nové stavby bez bariér, so starými budovami sa nič nedeje. Čo sa týka rôznych podchodov, schodov a bariér na chodníkoch a prístupov do budov, tie sa odstraňujú len pomaly a iba v takom rozsahu, na aký postačuje rozpočet mesta či obce. Spravidla sa začína centrom mesta a bezbariérovosť v okrajových častiach sa ponecháva na neurčito, veď to až tak na očiach nie je…

Špeciálne zdvíhacie zariadenia sú drahý špás

schodolez v akciiPre zdravotne ťažko postihnutých ľudí nie je problém len mobilita mimo domova, ale dokonca aj v ich vlastných bytoch a domoch. Aj tu môže kvalitu života výrazne zlepšiť kúpa špeciálneho zdvíhacieho zariadenia, vďaka ktorému získa ZŤP slobodu pohybu v rámci svojho bydliska, pracoviska alebo školy. Naoko ľahké riešenie problému s mobilitou, v praxi to však také ľahké nie je – väčšina ZŤP ľudí narazí na problém financií. Taký schodolez je položka ktorá sa pohybuje v rádoch niekoľkých tisícov eur.

Požiadajte o príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Môžete získať vyše 11 000 EUR

Našťastie pri splnení istých podmienok je možné z ÚPSVaR získať peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia slúžiaceho na prekonávanie architektonických bariér a na zvýšenie schopnosti premiestňovať sa, alebo na zabezpečenie lepšej samostatnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Na účely poskytovania tohto príspevku sa za zdvíhacie zariadenie považuje:

  • schodolez
  • zdvihák
  • šikmá schodisková plošina
  • zvislá schodisková plošina
  • výťah
  • stropné zdvíhacie zariadenie

Tento peňažný príspevok je možné použiť aj na financovanie zabezpečenia nevyhnutného príslušenstva zdvíhacieho zariadenia, na jeho inštaláciu, prípadne na nevyhnutné stavebné úpravy, potrebné na jeho inštaláciu či prevádzku, pokiaľ má ťažko zdravotne postihnutá fyzická osoba v byte alebo rodinnom dome trvalý pobyt.

Maximálna výška peňažného príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia je 11 617,88 €. Samozrejme, nič nie je zadarmo a aj v tomto prípade sa vyžaduje doplatok klienta, v závislosti od jeho príjmu, minimálne však 5 % z ceny zariadenia.

Podmienky získania príspevku:

Peňažný príspevok sa poskytuje výlučne fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je podľa odborného komplexného posudku odkázaná na zdvíhacie zariadenie. Príspevok sa poskytne v prípade, že:

  • zdvíhacie zariadenie sa neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia
  • osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie),
  • ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o poskytnutí príspevku.

Príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia sa neposkytne v prípade, že príjem žiadateľa – osoby s ŤZP prevyšuje päťnásobok sumy životného minima a v situácii, keď bolo zariadenie zakúpené pred dňom vypracovania komplexného posudku.

Ako podať žiadosť

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku je potrebné podať písomne na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o príjme, potvrdenie o podaní daňového priznania a odôvodnenie. Pred samotným podaním žiadosti sa informujte na ÚPSVaR o náležitostiach samotnej žiadosti a o ďalších dokladoch, ktoré je potrebné priložiť. Po podaní žiadosti bude mať Úrad na vydanie rozhodnutia 6 týždňovú lehotu.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia