Sociálne štipendium - výška, výpočet a podmienky

Sociálne štipendium - výška, výpočet a podmienky

Sociálne štipendium je vyplácané študentom vysokých škôl z menej majetných rodín, ktorých príjem sa blíži životnému minimu a ktorého cieľom je prispievanie na úhradu nákladov spojených so štúdiom. Kto niekedy absolvoval vysokoškolské štúdium, istotne potvrdí, že napriek skutočnosti, že na Slovensku je vzdelanie bezplatné, predsa len treba počítať s istými výdavkami. Treba platiť nájom či internát vo veľkom meste, náklady na stravu, oblečenie, skriptá, nevyhnutný počítač a pripojenie na internet – to všetko sú drahé záležitosti a nie všetci študenti, respektíve ich rodičia si môžu dovoliť platiť tieto výdavky z vlastného vrecka. Preto tisíce mladých ľudí využívajú sociálne štipendium. Kto má naň nárok a aká je výška štipendia? Týmito ale aj ďalšími otázkami sa budete zaoberať v nasledovnom článku.

Výška sociálneho štipendia pre rok 2012 a 2013

student za pocitacomPodobne ako mnohé ďalšie sociálne dávky, aj sociálne štipendium (SŠ) je naviazané na aktuálne sumy životného minima, ktoré podliehajú každoročným zmenám (výška životného minima sa mení vždy k 1.júlu). To znamená, že ak sa zvyšuje výška ŽM, zvyšuje sa aj SŠ. Pre akademický rok 2012/2013 sú teda minimálne a maximálne sumy sociálnych štipendií stanovené nasledovne:

  • minimálna výška štipendia: 10 € za mesiac
  • ak sa univerzita či vysoká škola nachádza v mieste trvalého bydliska (tým sa rozumie vzdialenosť do 30 km od miesta trvalého bydliska), maximálna výška štipendia je 225 € za mesiac
  • v prípade, že je škola vzdialená od miesta trvalého bydliska viac ako 30 km, max. výška SŠ pre vysokoškoláka je 270 € za mesiac.

Rozhoduje príjem

Výška štipendia sa posudzuje pre každú žiadosť individuálne a závisí od finančných pomerov domácnosti. Výška priznaného SŠ závisí od takzvaného rozhodujúceho príjmu, ktorým je vo všeobecnosti jedna dvanástina súčtu príjmov okruhu spoločne posudzovaných osôb za kalendárny rok, predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bude žiadosť posudzovaná. Na účely priznania SŠ sa spoločne so študentom posudzujú aj blízke osoby – to znamená rodičia, súrodenci, manžel či manželka študenta, prípadne dieťa študenta.

Podmienky nároku

Nárok na sociálne štipendium študentovi vzniká pri splnení istých zákonom stanovených podmienok. Ktoré sú to?

  1. Trvalý pobyt na území SR (žiadosť si môžu podať aj cudzinci s trvalým pobytom na území SR, dôležité je splnenie podmienky trvalého pobytu – štátna príslušnosť nerozhoduje)
  2. Denné štúdium 1. alebo 2. stupňa na vysokej škole so sídlom na Slovensku
  3. Nárok vzniká iba raz v každom stupni – v prípade, že študent získal titul Bc. titul, najbližšie mu môže byť štipendium vyplatené až v druhom stupni. Ak už študent dosiahol jeden titul z inej školy – magisterský či inžiniersky a rozhodne sa doplniť si vzdelanie na inej škole, nárok na finančný príspevok už nemá.
  4. Splnenie podmienky nízkeho príjmu (pri ktorom sa zohľadňuje aj príjem spoločne posudzovaných osôb)

 

Kalkulačka na výpočet sociálneho štipendia

Zákonné limity, spoločne posudzované osoby, príjem, množstvo výnimiek, životné minimum…spleť zákonných paragrafov je skutočne dokonale zamotaná a vyznať sa v nej nie je ľahké, čo sťažuje aj pochopenie výpočtu sociálneho štipendia. Našťastie existuje jednoduchá online kalkulačka na výpočet výšky SŠ, ktorá je dostupná na stránke www.studentskefinancie.sk

Berte však prosím do úvahy, že spomínaná kalkulačka je len orientačná a výpočet má informatívny charakter. Pre zistenie presných údajov sa obráťte na Vášho študijného referenta.

Ako podať žiadosť?

Spĺňate vyššie uvedené podmienky? V prípade, že áno, môžete podať žiadosť u študijného referenta príslušnej vysokej školy, ktorý rozhoduje o pridelení finančnej podpory, samozrejme pri dodržaní všetkých podmienok a kritérií stanovených Ministerstvom školstva vedy a výskumu. U referenta sa môžete informovať, či spĺňate podmienky pre priznanie nároku na finančnú podporu. Rovnako tu získate aj tlačivo žiadosti o priznanie sociálneho štipendia v príslušnom akademickom roku. Okrem správne vyplnenej žiadosti sa bude od Vás požadovať niekoľko príloh, ktorých účelom je zistenie výšky príjmu spoločne posudzovaných osôb. Kompletný zoznam požadovaných príloh a dokladov Vám tiež poskytne referent pre sociálne štipendiá. Štandardná lehota na rozhodnutie je 30 dní odo dňa podania žiadosti. V prípade, že bude schválená štipendium sa vypláca odo dňa podania žiadosti.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia