Splátkový kalendár a uznanie dlhu + vzor žiadosti

Splátkový kalendár a uznanie dlhu + vzor žiadosti

Život na dlh už nie je v súčasnosti ničím výnimočným. Napriek tomu, že slovenské domácnosti patria medzi najmenej zadĺžené v rámci eurozóny, treba povedať, že počet ľudí, ktorí si na svoje plecia vezmú príliš veľa záväzkov ktoré nevládzu splácať, stále stúpa.

V prípade, že potrebujete splátkový kalendár,vzor je k dispozícii na prečítanie nižšie, alebo stiahnuť si ho môžete tu:

Uznanie záväzku a splátkový kalendár

A ako sme sa mohli v minulých rokoch presvedčiť, život na dlh nepredstavuje vždy funkčný model, nakoľko nezodpovedné úverovanie neprospieva nikomu – ani samotnému dlžníkovi, ani finančným inštitúciám a ani štátu. Navyše s dlžníkom – neplatičom sa v rukavičkách nezaobchádza. Veritelia totižto po opakovaných upomienkach začínajú vymáhať pohľadávky hromadným spôsobom prostredníctvom externých spoločností.

Konať treba okamžite

Dôležité je vzniknutú situáciu riešiť okamžite a nenechať zájsť veci priďaleko. Aj keď sa dlžník nachádza v zlej finančnej situácii, vždy sa dá s veriteľom dohodnúť na obojstranne prijateľnom riešení. Najschodnejším riešením býva práve splátkový kalendár.

Celá situácia zvyčajne vznikne tak, že sa dlžník dostane do omeškania, teda nezaplatí včas mesačnú splátku. Akonáhle je dlžník v omeškaní, veriteľ je oprávnený účtovať úroky z omeškania podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Na výšku úrokov z omeškania má okrem iného vplyv aj základná sadzba Európskej centrálnej banky (od 10.9.2014 je základná sadzba ECB stanovená na 0,05 %) . Aktuálnu výšku vždy nájdete na webe NBS

Výška úrokov z omeškania sa vypočíta ako základná sadzba ECB (momentálne 0,05 %) zvýšená o 5 percentuálnych bodov (poznámka: od 1. 2. 2013 došlo k legislatívnej zmene ustanovenia § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z., ktorou sa znížil počet percentuálnych bodov na stanovenie zákonnej výšky úrokov z omeškania z 8 na 5. )

To znamená, že pre novo uzatvorené zmluvy platí úrok z omeškania vo výške 5,05 % p.a. (0,05% + 5%) a pre zmluvy uzatvorené pred 8.5.2013 platí úrok z omeškania vo výške 5,75 % ročne.

Upomienky neignorujte

Okrem úrokov z omeškania si veritelia účtujú poplatky za odoslanie upomienok a výziev na zaplatenie dlhu. Tieto upomienky, či už telefonické, písomné alebo odoslané prostredníctvom sms správy sa neoplatí ignorovať. Dlžná suma sa bude totižto každým dňom navyšovať. Akonáhle viete, že v daný mesiac alebo v najbližších mesiacoch nebude môcť uhradiť pravidelnú mesačnú splátku v riadnom čase alebo v takej výške, ako bolo dohodnuté v zmluve, mali by ste túto skutočnosť Vášmu veriteľovi bez odkladu oznámiť a požiadať o splátkový kalendár.

Stopnite úroky z omeškania

Uvidíte, že ak nebudete upomienky ignorovať, ale prejavíte ochotu dlh uhradiť, tak je veľká šanca, že veriteľ bude Váš návrh akceptovať.

Splátkový kalendár je potrebné chápať ako veľmi ústretový krok veriteľa, ktorý týmto dáva najavo svoju dôveru dlžníkovi, že dlh naozaj splatí.

nezabudnut na datum splatok

Veriteľ totižto môže nesplatené finančné záväzky klienta vymáhať aj súdnou cestou. Pristúpenie na dohodu o splátkovom kalendári nie je nič výnimočné – v prípade, že dlžník bude splácať svoj dlh tak ako bolo dohodnuté, veriteľ sa k svojim peniazom dostane oveľa skôr, ako keby bol do situácie zainteresovaný aj súd. V prípade, že veriteľ pristúpi na dohodu, môže sa rozhodnúť, či si bude uplatňovať nárok len na istinu úveru so štandardnou úrokovou sadzbou alebo či bude požadovať aj zaplatenie úrokov z omeškania. V dohode je potom potrebné uviesť výšku mesačnej splátky a nové termíny splatnosti. Podpísaním tejto dohody prestáva byť dlžník v omeškaní a minimálne tým dosiahne to, že mu prestanú nabiehať úroky z omeškania.

Žiadosť o splátkový kalendár – vzor

Drvivá väčšina splátkových, úverových spoločností a bankových domov má vypracované tlačivo žiadosti o splátkový kalendár. Je preto vhodné sa najskôr informovať u Vášho veriteľa, či nemá takého tlačivo k dispozícii. Niektoré banky a nebankové subjekty dokonca neakceptujú klientom vypracovanú žiadosť. Ak daný veriteľ takéto žiadosť nemá vypracovanú, možno by Vám mohol poslúžiť tento vzor:

Uznanie záväzku a splátkový kalendár

Spoločnosť: …………..…………..…………..
Sídlo: ………………………………………………………
IČO: …………..…………..…………..
DIČ: …………..…………..…………..
zastúpená: …………..…………..…………..
zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v …………………………, oddiel ……., vložka č. ………..
(ďalej ako veriteľ)

a

Meno a priezvisko: …………..…………..…………..
Adresa trvalého pobytu:………………………………………..

(ďalej len dlžník)

uzatvorili podľa § 521 Občianskeho zákonníka túto dohodu o uznaní záväzku a jeho postupnom splácaní

Dlžník má voči veriteľovi k dnešnému dňu nesplatený dlh vo výške ……………. EUR ktorý bol poskytnutý ako bezúčelová pôžička na základe zmluvy č…………………. uzatvorenej dňa ………………..v …………………..

Veriteľ a dlžník sa dohodli na splatení svojho záväzku v celkovej výške………… EUR a to v nasledovných splátkach:

  1. splátka s dátumom splatnosti……………… vo výške ……………………. EUR
  2. splátka s dátumom splatnosti……………… vo výške ……………………. EUR
  3. splátka s dátumom splatnosti……………… vo výške ……………………. EUR
  4. splátka s dátumom splatnosti……………… vo výške ……………………. EUR

Splátky je povinný dlžník uhradiť v stanovený deň splatnosti na účet veriteľa číslo……………………………………… vedený v ……………., pričom je potrebné pri platbe uviesť variabilný symbol…………………………………………….

Veriteľ prehlasuje, že ak bude dodržaný vyššie uvedený splátkový kalendár, nebude si nárokovať na žiadne úroky z omeškania. V opačnom prípade si veriteľ vyhradzuje právo svoje rozhodnutie jednostranne prehodnotiť.

V ……………………………. dňa……………………..

Dlžník: čitateľne: .………………………………………. podpis: ……………………………..

Za veriteľa: čitateľne:…………………………………..podpis: ……………………………..

Ručiteľ: čitateľne: ..….….……………………………… podpis: ……………………………..

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia