Spôsoby zabezpečenia úveru

Spôsoby zabezpečenia úveru

Ak ste sa rozhodli požiadať o úver, budete sa musieť podrobiť pravidlám hry veriteľa. Okrem overovania úverových registrov budete musieť banke či inej finančnej inštitúcii dokázať svoju solventnosť – inými slovami schopnosť záväzok splácať, na základe čoho budete zaradený do príslušnej ratingovej skupiny, podľa toho, aké riziko budete predstavovať pre veriteľa.

Žiadateľ tak môže predstavovať malé riziko, priemerné, prevažujúce alebo vysoké riziko. Na základe zaradenia do jednej z týchto skupín sa potom finančná inštitúcia ďalej rozhoduje, či úver poskytne alebo zamietne. Aj keď sa klient vyznačuje vysokou bonitou a predstavuje pre banku nízke riziko, pri úveroch na väčšie sumy sa požaduje aj istá forma zabezpečenia – teda istý súbor opatrení, vďaka ktorým finančná inštitúcie môže uplatniť nároky z pohľadávky voči dlžníkovi alebo tretej osobe (ručiteľovi). Hlavným cieľom zabezpečenia úveru je tak preniesť istú časť rizika z nesplatenia pohľadávky priamo na dlžníka alebo na tretiu osobu. Zabezpečenie úveru sa realizuje prostredníctvom zabezpečovacích inštitútov, ktoré sú definované v Občianskom a Obchodnom zákonníku. Za zabezpečením úverového vzťahu je vždy majetok – hnuteľný alebo nehnuteľný, či už dlžníka alebo ručiteľa. Najčastejšie sa pri úveroch a pôžičkách stretávame s nasledovnými formami zabezpečenia:

1. Zabezpečenie ručiteľom

Pri úveroch zabezpečených treťou osobou budú finančnú inštitúciu zaujímať najmä príjmy ručiteľa a možnosť ručenia prostredníctvom hnuteľného a nehnuteľného majetku ručiteľa. Banka si môže klásť podmienky, ktoré musí ručiteľ splniť, napríklad musí splniť vekovú hranicu (napr. vek do 55 rokov), častou podmienkou býva aj definovanie minimálneho príjmu ručiteľa. Ručiteľom sa stáva človek, ktorý súhlasí s podmienkami banky a ktorý podpíše ručiteľské prehlásenie. Svojím podpisom na ručiteľskom prehlásení sa ručiteľ zaväzuje k tomu, že prevezme splácanie dlhu, v prípade, že dlžník prestane splácať svoj záväzok z akéhokoľvek dôvodu. V ručiteľskom vyhlásení môže byť definovaná aj maximálna výška a prípadne aj doba ručenia. Táto špecifikácia má tú výhodu, že ak si dlžník predĺži splatnosť (čím sa stáva úver drahší), ručiteľovi sa nebude jeho prípadný záväzok navyšovať.

2. Zabezpečenie záložným právom

zabezpeceneZáložné právo je jedným zo základných spôsobov zabezpečenia, ktoré oprávňuje veriteľa uspokojiť svoju pohľadávku alebo domáhať sa jej uspokojenia, ak nie je riadne a včas splatená. Aké typy záloh je možné na tento účel použiť? Bežne sa v praxi používajú ako zálohy na vec, inú majetkovú hodnotu, súbor vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, podnik alebo jeho časť ale najčastejšie sa v súvislosti so zabezpečením úverov stretávame so záložným právom na nehnuteľnosť. Pri hypotekárnych úveroch je zriadenie záložného práva dokonca jednou zo základných podmienok na poskytnutie a čerpanie hypotéky. Pri vybavovaní hypotéky nemusí byť úver zabezpečený záložným právom na nehnuteľnosť vo vlastníctve žiadateľa, ale môže byť zabezpečený aj nehnuteľnosťou vo vlastníctve tretej osoby, takzvaného záložného ručiteľa, ktorý však musí súhlasiť so zriadením záložného práva. Pred poskytnutím peňažných prostriedkov finančná inštitúcia preveruje, či na danú nehnuteľnosť nie je viazaná iná ťarcha s istými výnimkami, ktoré sú definované v § 15 odsek 1 a § 16 až 18b Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

V priebehu splácania úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou môže nastať taká situácia, že hodnota založenej nehnuteľnosti klesne, a tak sa zníži aj hodnota zabezpečenia. V takýchto prípadoch môže veriteľ požadovať doplnenie zabezpečenia úveru inou nehnuteľnosťou. V prípade, že tak dlžník nespraví, banka môže vyhlásiť pohľadávku za okamžite splatnú.

Riadnym splatením záväzku voči veriteľovi dôjde k zániku záložného práva, a teda aj k výmazu záložného práva z katastra nehnuteľností.

3. Vinkulácia vkladu alebo poistenia

Vinkuláciu môžeme definovať ako obmedzenie alebo viazanie dispozičného práva až do splnenia istých vopred stanovených podmienok (napríklad do riadneho splatenia úveru). Ak si napríklad vybavujete hypotéku, nezaobídete sa bez vinkulácie poistenia nehnuteľnosti v prospech banky. Znamená to, že ak by nastala poistná udalosť, pri ktorej by došlo k znehodnoteniu nehnuteľnosti v dôsledku prírodnej katastrofy alebo požiaru, poisťovňa by vyplatila poistnú sumu tomu, v prospech koho bolo poistenie vinkulavané (teda v prospech banky). Vinkuláciou vkladu rozumieme účelové obmedzenie dispozičného práva k vkladu. Pri úveroch to znamená, že budete mať obmedzené právo disponovať s vkladnou knižkou, termínovaným vkladom alebo cennými papiermi až do úplného splatenia dlhu.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia