Vybavujeme stavebné povolenie: Ako na to?

Vybavujeme stavebné povolenie: Ako na to?

V prípade, že plánujete stavbu rodinného domu od základov alebo sa chystáte realizovať rozsiahlejšiu rekonštrukciu, budete potrebovať stavebné povolenie. Stavba bez platného  povolenia je ilegálna a stavebný úrad môže v takomto prípade nariadiť jej odstránenie. Riskovať sa teda neoplatí, preto sa treba obrniť železnými nervami, počítať s tým, že na úradoch strávite veľa času, ale v konečnom dôsledku budete mať povolenie od stavebného úradu v rukách o niekoľko mesiacov a môžete sa pustiť do stavby.

Na vlastnú päsť alebo cez špecializovanú firmu?

Keďže behanie po úradoch je časovo náročné, zaneprázdnení ľudia zvyknú zveriť  vybavenie stavebného povolenia na kľúč špecializovanej firme. Okrem časovej úspory sa vďaka tejto službe vyhnete opätovnému chodeniu po úradoch, v prípade, že chýbajú niektoré povinné údaje v projektovej dokumentácii. Projektanti totižto často „zabudnú“ doplniť niektoré povinné grafické či textové prílohy. Seriózna firma sa snaží predchádzať najčastejším problémom, ktoré vedú k predlžovaniu procesu vybavovania povolenia tým, že vopred prekontrolujú odstupové vzdialenosti budúcej stavby od spoločných hraníc pozemkov, pretože tie sú najčastejším dôvodom nesváru medzi susedmi, ktorí môžu podať námietky vo veci konania voči navrhovanej stavbe a tým predĺžiť čas na vydanie povolenia.

Firmy zaoberajúce sa touto činnosťou okrem samotného podania žiadosti o stavebné povolenie a zastúpenia klienta v stavebnom konaní ponúkajú aj širokú škálu doplnkových služieb, ako napríklad zabezpečenie projektovej činnosti (situácia osadenia stavby, projektové dokumentácie prípojok inžinierskych sietí), vybavenie aktuálneho listu vlastníctva a snímku z katastrálnej mapy. Rovnako zoženú všetky potrebné stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a správcov inžinierskych sietí. Ak Vás chodenie po úradoch a množstvo papierovačiek odrádza a rozhodli ste sa touto činnosťou poveriť odborníka, budete musieť udeliť splnomocnenie na zastupovanie v stavebnom konaní s notárskym overeným podpisom.

projektKoľko to bude stáť?

Firmy si zvyknú za tieto služby účtovať niekoľko stoviek eur. V prípade stavby rodinného domu sa cena zvykne pohybovať od 400 do 600 €, všetko však závisí od rozsahu vykonaných prác a od individuálnych požiadaviek klienta. Okrem toho treba samozrejme počítať aj so správnymi poplatkami.

Chcete sa pustiť do vybavovania formalít na vlastnú päsť?

Ak obraciate v ruke každé euro a Vašou prioritou sú čo najnižšie náklady, povolenie na stavbu si môžete vybaviť aj samostatne. Ponúkame Vám návod ako postupovať a zoznam dokumentov, ktoré budete musieť priložiť k žiadosti. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia je potrebné podať na príslušnom stavebnom úrade spolu s povinnými prílohami.

V tejto žiadosti je potrebné uviesť:

 1. Údaje o stavebníkovi – meno stavebníka (ak sa jedná o manželov je potrebné uviesť aj meno manželky / manžela) číslo občianskeho preukazu, kontaktné údaje (email, telefón),
 2. Informácie o stavbe – druh a účel stavby, predpokladaný termín ukončenia výstavby, zastavanú, úžitkovú a obytnú plochu v m2, meno a priezvisko projektanta, spôsob realizácie (svojpomocne alebo dodávateľsky), predpokladané náklady na stavbu
 3. Informácie o mieste stavby – parcelné číslo pozemku na ktorom má byť stavba uskutočnená, obec, katastrálne územie
 4. Zoznam vlastníkov susedných nehnuteľností priľahlých k stavebnému pozemku – ich mená, a adresa
 5. Požadované prílohy

K žiadosti je potrebné priložiť nasledovné dokumenty:

 1. Doklady, ktorými stavebník preukazuje svoje vlastnícke právo, právo osobného užívania, resp. iné právo oprávňujúce ho stavať na pozemku, alebo uskutočniť nadstavbu, prístavbu k existujúcej stavbe, alebo uskutočniť stavebné úpravy existujúcej stavby – list vlastníctva, ktorý nie je starší ako 3 mesiace (budete potrebovať buď originál alebo notársky overenú kópiu.) + kópiu z katastrálnej mapy (v prípade novej stavby originál).
 1. Kompletná projektová dokumentácia, v troch vyhotoveniach. Dokumentácia musí obsahovať:
 • sprievodná správa
 • situačný výkres so zakreslením napojenia stavby na inžinierske siete – prípojky vody, plynu, NN, kanalizácie, umiestnenie žumpy, ďalej musí situačný výkres zaznamenať odstupy od susedných pozemkov existujúcich stavieb, uličné pohľady
 • stavebné výkresy v merítku najmenej 1:100, z ktorých je vidieť doterajší a navrhovaný stav – pôdorysy s označením účelu používania všetkých priestorov, rezy, pohľady, schematické zakreslenie vnútorných rozvodov ZTI, eli., vody, kanalizácie v pôdorysoch, konštrukčné výkresy
 • statický posudok
 • súhrnný technický popis s odhadom nákladov na stavbu
 1. Preukaz odbornej spôsobilosti projektanta – overenú fotokópiu
 2. Územné rozhodnutie na základe platného územného plánu, že v danej lokalite sa povoľuje stavba
 3. Ak sa jedná o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, bude potrebné priložiť vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, ktorá zabezpečí odborné vedenie uskutočňovania stavby
 4. Vyjadrenie s súhlas vodární že je možné napojiť stavbu na vodu a kanalizáciu. Ak sa v obci kanalizácia nenachádza, je potrebné dodať nákres čističky odpadových vôd alebo žumpy, k čomu je potrebné dodať aj súhlas Ministerstva životného prostredia.
 5. Vyjadrenie a súhlas energetických závodov, že je možné objekt napojiť na elektrickú sieť.
 6. Odsúhlasenie projektovej dokumentácie plynu SPP a.s.
 7. Súhlas a stanovisko úradu životného prostredia so zdrojom malého znečistenia ovzdušia, pričom musíte špecifikovať zdroj znečistenia (napríklad krb alebo kotol)
 8. Doklad o zaplatení správneho poplatku.

Cena stavebného povolenia

Od 1.1.2013 vstúpil do platnosti novelizovaný zákon o správnych poplatkoch, ktorým došlo k zmene poplatkov za vydanie stav. povolenia.

Po novom (od 1.1.2013) bude stáť žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu – 50 €
2. na stavbu bytového domu – 200 €

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (chaty, chalupy, rekreačné domy) alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením: ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 tak sa platí poplatok 25 €, ak je zastavaná plocha viac ako 25 m2, tak správny poplatok je 50 €
c) na stavebné úpravy dokončených stavieb
1.rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu – 35 €
2. bytových domov- 100 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia