Ťažkosti so splácaním hypotéky? Ak dĺžite banke menej ako dve tisícky o nehnuteľnosť neprídete

Ťažkosti so splácaním hypotéky? Ak dĺžite banke menej ako dve tisícky o nehnuteľnosť neprídete

Na finančnom trhu sa nachádzajú desiatky až stovky spoločností, ktoré s obľubou využívajú medzery v zákone a požičiavajú za nekresťanské percentuálne navýšenie oproti pôvodne požičanej sume. Odteraz budú mať podnikanie o niečo ťažšie. Voči týmto spoločnostiam, spájaných najmä s činnosťou nebankových subjektov, bola prijatá séria opatrení, pričom najzásadnejšou zmenou bola novelizácia Občianskeho zákonníka, ktorá zakotvila novú definíciu úžery a stanovenie maximálnej odplaty za poskytnutie pôžičky. Nový OZ je účinný od 1.6.2014.

Novela Občianskeho zákonníka mení aj ďalšie zákony a právne predpisy

K zmene došlo aj v zákone č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doteraz stačilo, ak veriteľ – fyzická osoba splnil podmienku plnoletosti (vek minimálne 18 rokov), bezúhonnosti, dôveryhodnosti a spôsobilosti na právne úkony. Nová právna úprava stanovuje podstatne prísnejšie požiadavky na veriteľa – fyzickú osobu, ktorý musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a minimálne päťročnú prax v oblasti bankovníctva (prípadne poisťovníctva). Zároveň musí splniť podmienku bezúhonnosti voči Slovenskej obchodnej inšpekcii a voči ostatným orgánom štátnej správy. Nová právna úprava veriteľom nariadila novú povinnosť – dlžníkov v omeškaní musia o nezaplatení splátky zo spotrebiteľského úveru informovať písomne alebo formou sms najneskôr do 15 dní odo dňa lehoty splatnosti.

Pokiaľ dĺžite menej ako 2000 €, o byt či dom neprídete

rodina v dlhochSéria legislatívnych opatrení – novelizácia zákona o dobrovoľných dražbách a pozmenený exekučný poriadok zakazuje finančným inštitúciám, aby pre menšie dlhy do 2000 € siahli na bývanie. Toto opatrenie bolo prijaté z dôvodu, aby sa zamedzilo bežnej praxi pofidérnych nebankoviek, ktoré zvykli predajom nehnuteľnosti, v ktorej mal dlžník trvalý pobyt, riešiť aj drobné dlhy, ktorých hodnota bola aj niekoľko násobne nižšia ako hodnota predávaného majetku.

Nové pravidlá sa však netýkajú iba spoločností z nebankového prostredia, ale aj samotných bánk. Po novom budú môcť na dlžníka vytiahnuť (doteraz mimoriadne účinnú) zbraň – hrozbu dražby iba vtedy, ak im bude dlhovať viac ako dvetisíc eur (bez príslušenstva). Príslušenstvom pohľadávky sú podľa § 121 ods. 3 Občianskeho zákonníka úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania a náklady spojené s jej uplatnením.

To isté bude platiť aj pre exekútorov – ani tí už nebudú môcť siahnuť na nehnuteľnosť, pokiaľ dlh nebude vyšší ako 2000 €, v prípade, že v nich bude mať dlžník trvalý alebo prechodný pobyt. V praxi to bude znamenať, že ak bude dlžník so splátkou hypotéky v omeškaní trvajúcom aj niekoľko mesiacov, banka nebude môcť speňažiť nehnuteľnosť, pokiaľ dlh neprevýši 2000 €.

Nič pre chronických neplatičov

Aj keď teraz zákon stojí skôr na strane dlžníkov, ktorí pre malý dlh neprídu o svoje bývanie, aj táto právna úprava má svoje výnimky. S povolením súdu sa bude dať realizovať aj predaj takejto nehnuteľnosti za nasledovných predpokladov:

  • Dlžník bude mať na krku viacero exekúcii v súhrne nad 2000 €. V praxi to bude znamenať, že vyššie nová právna úprava nebude chrániť chronických neplatičov
  • Exekútor preukáže, že pohľadávka sa nedá vymôcť iným spôsobom (exekútor by sa mal najskôr snažiť postihovať príjmy a hnuteľné veci, a až neskôr, pokiaľ by tieto nestačili na úhradu dlhov by sa malo pristúpiť k exekúcii nehnuteľnosti dlžníka)

Podľa novej právnej úpravy sa nebude dať zexekvovať ani motorové vozidlo zdravotne ťažko postihnutého a vozidlo slúžiace na výkon povolania. Novinkou je tiež, že pri vymáhaní dlhu nad 500 € nesmú byť trovy exekúcie vyššie ako je samotná pohľadávka.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia