Úroky z omeškania po novom

Úroky z omeškania po novom

Už je to niekoľko mesiacov, čo došlo k zmene zákonných úrokov z omeškania, no napriek tomu mnohí v zmluvných vzťahoch „zo zotrvačnosti“ a z neznalosti používajú starý systém, preto Finanza.sk prináša prehľad zmien.

Kým do konca januára 2013 boli sadzby jednotné pre obchodné aj občiansko právne vzťahy, od začiatku Februára 2013 platia odlišné sadzby pre občianske právne vzťahy, vrátane spotrebných úverov a pre obchodné vzťahy.

Spotrebiteľské zmluvy a občiansko právne vzťahy

paragrafyV prípade, že záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy, teda dlžníkom je spotrebiteľ, je možné dohodnúť úroky z omeškania najviac do zákonom stanovenej výšky podľa predpisov občianskeho práva. Do 31. 1. 2013 bola výška úrokov z omeškania stanovená ako základná sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania dlžníka (jeden deň po splatnosti dlžnej sumy) + 8 percentuálnych bodov. Do 31.1.2013 sa teda používal vzorec: 0,75 % (základná sadzba ECB) + 8 %, teda 8,75 %

Nová právna úprava hrá do karát spotrebiteľom ktorí sú v omeškaní, keďže základnú sadzbu ECB navyšuje iba o 5 %.

Od 1.2.2013 sa úrok z omeškania vypočíta ako 5 % + základná sadzba ECB, čiže ak berieme do úvahy aktuálnu základnú sadzbu ECB (platnú od 1.5.2013), tak výpočet bude nasledovný:

5+0,50 = 5,50 %

Základná sadzba ECB platná v prvý deň omeškania bude platná počas celej doby omeškania, aj keby náhodou došlo k jej zmene, to znamená, že ak počas omeškania došlo k zmene základnej sadzby, dlžníkovi sa bude účtovať taký úrok z omeškania, ktorý bol platný v prvý deň omeškania.

Zákon definuje maximálnu možnú výšku úrokov z omeškania, ktoré si môžu veritelia uplatniť. Veritelia však stále majú priestor na dohodnutie nižšej, ako maximálnej prípustnej sadzby. Ako však prax ukázala, túto možnosť uplatňuje málokto a väčšina veriteľov si účtuje maximálny možný úrok v prípade, že dlžník je v omeškaní.

Prechodné ustanovenia

Nová právna úprava ktorá nadobudla účinnosť od 1. februára 2013 sa nevzťahuje na záväzkové vzťahy uzavreté pred 1. februárom 2013. Čo to znamená? Ak bola zmluva uzatvorená do konca januára 2013 a k omeškaniu dôjde po 1.2.2013, dlžníkovi v omeškaní bude účtovaná pôvodná sadzba, teda 8,75 %.

Úroky z omeškania podľa obchodného práva

Podľa predchádzajúcej právnej úpravy (do 31.1.2013) v prípade že výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá v zmluve, dlžník bol povinný hradiť úroky podľa predpisov občianskeho práva, teda 8% + základná sadzba ECB. Od začiatku februára však došlo v obchodno právnych vzťahoch k zásadnej zmene. Po novom si môže veriteľ dohodnúť buď fixné alebo variabilné úroky.

Fixné úroky sú stanovené pre obchodné vzťahy ako 9 percentuálnych bodov + základná sadzba ECB (ktorá je aktuálne 0,50 %) platná v prvý deň omeškania, teda 9,50 %. Táto sadzba bude platiť počas celej doby omeškania s plnením finančného záväzku, a prípadná zmena sadzby ECB nebude mať vplyv na zmenu úroku, z toho dôvodu sa nazýva aj ako fixná.

Veriteľ si môže dohodnúť aj variabilné úroky (základná sadza ECB platná k prvému dňu kalendárneho polroka + 8 %), v prípade že je dohodnutý tento spôsob, bude platiť počas celej doby omeškania.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia