Úver na prefinancovanie bývania z Oberbank

Úver na prefinancovanie bývania z Oberbank

Rakúska Oberbank, patriaca do skupiny „3 Banken Gruppe“ má v ponuke niekoľko možností financovania pre každú príležitosť. Úver na prefinancovanie bývania poskytuje flexibilnú variantu financovania stavby alebo kúpy domu či bytu do osobného vlastníctva a taktiež aj prípadnej renovácie. Prostredníctvom tohto produktu máte možnosť získať finančné prostriedky vo výške od 1500 € vyššie, pričom maximálny úverový strop nie je presne stanovený. Výška schváleného úveru sa bude odvíjať od solventnosti záujemcu a od hodnoty založenej nehnuteľnosti (banka ho poskytne až do výšky 75 % hodnoty nehnuteľnosti stanovenej podľa znaleckého posudku) Aj pri tomto produkte môžete banke za svoje záväzky ručiť jednak tuzemskou nehnuteľnosťou, ale aj nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území Rakúska (pri tomto ručení Vás vyjde úver drahšie, najmä v súvislosti s poplatkom ta vklad záložného práva do rakúskeho katastra nehnuteľností, čo je až 1,2 % zo zavkladovanej sumy).

Splácanie je mesačné, pričom splátka obsahuje splátku istinu, úroku a mesačného poplatku za vedenie úverového účtu. Podľa toho, či chce klient platiť nízke splátky alebo úver čo najskôr splatiť si môže sám vybrať dobu splatnosti od 3 rokov maximálne však na obdobie 25 rokov. Keďže sa jedná o účelový úver, bude potrebné zo strany klienta predloženie dokladov, na čo boli finančné prostriedky z hypotéky použité. Výhodou je možnosť postupného čerpania v jednotlivých tranžiach.

Podmienky pre získanie

oberbank_pŽiadosť o tento úver si môžu podať fyzické osoby s vekom od 18-65 rokov na ktoromkoľvek obchodnom mieste Oberbank AG. Banka bude pri posudzovaní žiadosti prihliadať predovšetkým na výšku príjmu žiadateľa. Klient, ktorý si nechá zasielať výplatu na účet vedený v Oberbank, získa zvýhodnenú úrokovú sadzbu až o jedno percento. Ďalšou podmienkou je zriadenie záložného práva nezaťaženej nehnuteľnosti v prospech banky.

Potrebné doklady

Na vybavenie žiadosti budete potrebovať doklad totožnosti (občiansky preukaz) a doklad preukazujúci výšku Vašich príjmov – teda potvrdenie od Vášho zamestnávateľa o zdaniteľných príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroky

Klient si pri podpise zmluvy môže vybrať buď:

  1. variabilnú úrokovú sadzbu (pohyblivú), ktorá mení sa každý štvrťrok podľa aktuálneho vývoja trhovej úrokovej sadzby. Podľa aktuálnej výšky úrokovej sadzby sa bude meniť aj výška mesačnej splátky.

Aktuálna výška variabilnej úrokovej sadzby:

Spôsob čerpania Výška úrokovej sadzby RPMN
jednorázové čerpanie 3,22 % p.a. 3,38 – 3,79 %
čerpanie vo viacerých tranžiach 3,22 % p.a. 3,40 – 3,93 %
  1. Fixnú úrokovú sadzbu – možnosť výberu fixácie na 1-10 rokov. Banka stanoví fixnú sadzbu na požiadanie na ktorejkoľvek pobočke Oberbank (v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Trenčíne alebo v Žiline)

V prípade omeškania sa vyžaduje zaplatenie sankčného úroku vo výške základnej úrokovovej sadzby ECB platnej v prvý deň omeškania + 5 % p.a. Momentálne je výška úrokovej sadzby z omeškania 5,50 %.

Parametre
Názov banky Oberbank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Názov produktu Úver na prefinancovanie bývania
Minimálna výška úveru 1 500,00 €
Maximálna výška úveru max. do výšky 75 % hodnoty založenej nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku
Lehota splatnosti 3-25 rokov
Úroková sadzba variabilná (ktorá sa mení každé 3 mesiace podľa aktuálneho vývoja úrokovej sadzby na trhu)

alebo fixná s možnosťou výberu fixácie na 1-10 rokov. Informácie o aktuálnej výške úrokovej sadzby na ktorejkoľvek pobočke Oberbank

Zabezpečenie zriadením záložného práva na nezaťaženú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území SR alebo na území Rakúska v prospech Oberbank
Poplatky  
Spracovateľský poplatok za poskytnutie úveru Pri ručení tuzemskou nehnuteľnosťou Pri ručení nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území Rakúska
pri jednorázovom čerpaní pri postupnom čerpaní pri jednorázovom čerpaní pri postupnom čerpaní
0,7% zo sumy poskytnutého úveru, min.

330,00

 

0,90% z poskytnutej sumy, min.

350,00

 

0,7% zo sumy poskytnutého úveru plus €

100,00, min. € 430,00

 

0,90 % z poskytnutej sumy, min. 450 €
Vedenie úverového účtu 0 € / mesiac
Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka počas doby fixácie max. 4 % z objemu predčasne splatenej istiny

 

 

Odklad splátok, zmeny zabezpečenej nehnuteľnosti, iné zmeny úverovej zmluvy vyžadujúce schválenie banky 150,00 €
Zmena splátkového kalendára, zmena typu úrokovej sadzby na žiadosť klienta a iné zmeny nevyžadujúce schválenie banky 50,00 €
Potvrdenie o výške úrokovej sadzby 17,00 €
Potvrdenie o výške zaplatených úrokov 50,00 €
Prvá upomienka 18,00 €
Druhá upomienka 38,00 €
Tretia upomienka 48,00 €

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia