Úvery zo ŠFRB od 1.januára 2014 s niekoľkými zmenami

Úvery zo ŠFRB od 1.januára 2014 s niekoľkými zmenami

Začiatkom roka 2014 vstúpil do platnosti nový Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorý nahradil pôvodný zákon č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB. Nová právna úprava prináša niekoľko podstatných zmien. Ktoré sú to?

Jasným zámerom novej právnej úpravy je uľahčiť mladým rodinám obstaranie bytu. Výhodným úverom zo ŠFRB je možné financovať kúpu, dostavbu, výstavbu, alebo prestavbu nebytového priestoru na byt. Kým do konca roka 2013 mohla úver na zabezpečenie bývania získať plnoletá fyzická osoba bez obmedzenia veku, po novom zákon jasne vymedzuje, že úver zo ŠFRB je určený pre:

  • manželov vo veku najviac do 35 rokov (podmienku veku musia spĺňať obaja manželia)
  • manželov s malým dieťaťom vo veku do 3 rokov (ak ide o osvojené dieťa najviac do 5 rokov veku dieťaťa)
  • rodiny či domácnosti, ktorých členom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, pokiaľ v tejto domácnosti žije minimálne jeden rok
  • odchovancov detského domova alebo domova sociálnych služieb pre deti vo veku najviac 35 rokov a odchovancov, ktorí majú malé dieťa (najviac vo veku 3 roky pokiaľ ide o vlastné dieťa, respektíve 5 rokov pokiaľ ide o osvojené dieťa).

Podmienky na získanie výhodného úveru sú o niečo benevolentnejšie

Okrem zavedenia vekového obmedzenia sa menili aj podmienky na získanie úveru zo ŠFRB. Po novom bude potrebné splniť podmienku mesačného príjmu vo výške ktorá nepresahuje štvornásobok sumy životného minima (čo je o niečo benevolentnejšie oproti predchádzajúcej právnej úprave 3,5 násobok sumy ŽM).

Podrobnosti o výške podpory

petrzka sidliskoDetaily ohľadom výšky poskytovanej podpory a obsahu žiadosti upravuje vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. augusta 2013.

Podľa tejto vyhlášky sa na obstaranie bytu manželom vo veku do 35 rokov, alebo manželom s malým dieťaťom (do veku max. 3, respektíve 5 rokov) môže poskytnúť úver na dobu najviac 20 rokov vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac však 55 000 EUR, s ročnou úrokovou sadzbou 2%.

Členovia domácnosti v ktorých žije osoba so zdravotným postihnutím a odchovanci môžu získať úver na obstaranie bytu až do výšky 100 % z obstarávacej ceny bytu, maximálne do 60 000 EUR, so splatnosťou 40 rokov a s úrokom vo výške 1 %.

Mladé rodiny s deťmi budú môcť požiadať o odpustenie dvoch tisícok

Novinkou v zákone je aj možnosť požiadania o odpustenie 2000 EUR z úveru poskytnutého na obstaranie bytu v prípade narodenia dieťaťa.

Po novom aj pre podnikateľov

Po novom bude ŠFRB poskytovať úvery na obstaranie nájomných bytov aj pre podnikateľov, teda ktorúkoľvek právnickú osobu so sídlom na území SR, v prípade, že vykonáva podnikateľskú činnosť minimálne 5 rokov. Podnikateľ po splnení podmienok môže získať úver vo výške 80% z ceny bytu, maximálne vo výške 60 000 EUR, najdlhšie na 30 rokov s úrokom vo výške 1 %. Samozrejme na získanie takéhoto atraktívneho úročenia je potrebné splnenie viacerých podmienok. PO musí zachovať nájomný charakter bytu po dobu 30 rokov, musí zriadiť záložné právo na byt v prospech fondu a v neposlednom rade musia byť zachované podmienky poskytovania sociálneho bývania (teda financovaný byt sa bude prenajímať FO žijúcej v domácnosti s príjmom najviac štvornásobok sumy životného minima).

ŠFRB má v roku 2014 k dispozícii 163,1 mil. EUR, pričom 54,9 mil EUR je zo štátneho rozpočtu a zvyšná časť 108,2 mil. EUR je z vlastných zdrojov fondu ako sú splátky predtým poskytnutých úverov a úroky. Vyššie uvedená suma, ktorú má fond k dispozícii sa nemení už niekoľko rokov, mení sa len objem finančných prostriedkov získaných z ich vlastných zdrojov. Vzhľadom na legislatívne zmeny sa dá podľa riaditeľky fondu Dany Pištovej očakávať, že tento rok bude najväčší záujem o financovanie nájomných bytov, takže na tento účel je vyhradených aj najviacej prostriedkov.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia