Úžera v slovenskom práve

Úžera v slovenskom práve

Problematika úžery je horúcou témou najmä v čase, keď sa medializujú prípady nebankových pôžičiek za nekresťanské úroky, ktoré často dosahujú stovky percent ročne. Potom, čo trocha ustane mediálny ošiaľ, riešenie tejto naliehavej otázky sa rozplynie do stratena. Faktom však zostáva, že denno denne ňou trpia tisíce ľudí. Dnešná doba, kedy je množstvo ľudí bez práce a bez vyhliadky nájsť si stabilné zamestnanie, len nahráva do karát úžerníkom. Stretávame sa s nimi najmä v súvislosti s pofidérnymi poskytovateľmi nebankových pôžičiek a v súvislosti s jednotlivcami, ktorí požičiavajú z vlastných zdrojov s nekresťanskými úrokmi, pričom peniaze inkasujú v čase vyplácania sociálnych dávok. Najmä druhý prípad má mimoriadne nebezpečné dôsledky na spoločnosť. Títo úžerníci požičajú 50 € a keď prídu dávky, zinkasujú od chudáka 100€ a viac. A nekonečný kolotoč zadlžovania sa roztáča…Opäť si treba požičať, ešte viac peňazí, opäť stopercentný úrok a takto to ide stále dokola, až dlh narastie do obludných rozmerov…

Existuje horná hranica úroku, ktorú si môžu jednotlivé pôžičkové spoločnosti pýtať za poskytnutie úveru? V tomto článku sa budeme zaoberať vymedzením pojmu úžera v slovenských zákonoch.

Zdá sa Vám byť úrok príliš vysoký?

pasca peniazeJana navštívila jednu nemenovanú nebankovú spoločnosť, kde sa zaujímala o možnosť získania bezúčelového úveru vo výške 1000 € so splatnosťou  15 mesiacov. Potom, čo si zamestnankyňa nebankovky vyžiadala od Jany osobné údaje a výšku príjmu, s úsmevom jej povedala, že spĺňa podmienky pre poskytnutie úveru. V tomto momente sa však začala Jana zaujímať o podmienky poskytnutia pôžičky. Po otázke: „O koľko pôžičku preplatím?“, pracovníčka nebankovky precedila medzi zuby: „Ročná percentuálna miera nákladov je pri týchto parametroch 79 %“.

Otázkou je, či je poskytovanie pôžičiek za takýchto podmienok v súlade so zákonom, alebo či je to už úžera. Žiaľ, slovenské zákony vyslovene neustanovujú, do akej výšky je možné pri peňažnej pôžičke dohodnúť úroky. Úrok predstavuje odplatu veriteľovi za poskytnutie peňažnej pôžičky na isté obdobie. Úroky musia byť vždy dohodnuté v zmluve, no nezávisia len na dohode dvoch strán, ale existuje tu isté obmedzenie, ktoré vyplýva z Občianskeho zákonníka (§ 3 odsek 1), ktorý hovorí o tom, že výkon práv a povinností nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Úrok sa teda považuje za odporujúci dobrým mravom, ak je neprimerane vysoký a to spravidla vtedy, ak jeho výška podstatne presahuje štandardný úrok, za ktorý sa bežne poskytujú úvery na trhu.

Úžera v Trestnom zákonníku

Podrobnejšie sa pojmom úžery zaoberá Trestný zákonník (č. 300/2005, § 235), ktorý síce nedefinuje výšku úroku, ktorá sa považuje za úžeru, ale hovorí o sankciách, ktoré hrozia úžerníkovi:

„Kto zneužívajúc niečiu tieseň, neskúsenosť alebo rozumovú slabosť alebo niečie rozrušenie, dá sebe alebo inému poskytnúť alebo sľúbiť plnenie, ktorého hodnota je k hodnote vzájomného plnenia v hrubom nepomere, alebo kto takú pohľadávku uplatní alebo v úmysle uplatniť ju, na seba prevedie, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok až päť rokov“

Páchateľovi, ktorý spácha tento trestný čin podľa vyššie uvedeného odseku a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo škodu na chránenej osobe alebo z osobitného motívu hrozí trest odňatia slobody na 3-8 rokov. Pri značnej škode alebo závažnejším spôsobom konania sa môže páchateľ potrestať odňatím slobody na 5-12 rokov. Odňatím slobody na 10-15 rokov bude úžerník potrestaný ak spôsobí škodu veľkého rozsahu alebo ak je členom nebezpečného zoskupenia.

Ako však vyhodnotiť, či naozaj došlo k zneužitiu tiesne, neskúsenosti alebo rozumovej slabosti? Posudzovanie takejto situácie je veľmi zložité a musia sa preskúmať všetky aspekty konkrétneho prípadu. Na to, aby bol naplnená skutková podstata úžery je potrebné dokázať znak hrubého nepomeru k vzájomnému plneniu, ďalej aj znak tiesne, neskúsenosti, rozumovej slabosti alebo rozrušenie s ohľadom na dané okolnosti. Súčasne je potrebné dokázať úmysel uplatniť alebo previesť pohľadávku. S ohľadom na znenie zákona môžeme usúdiť, že orgány činné v trestnom konaní nebudú mať pri dokazovaní tohto trestného činu úžery jednoduchú úlohu.

Výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru

Maximálnu výšku odplaty za poskytnutie úveru definuje Nariadenie vlády SR č. 238/2008 Z. z. Podľa tejto právnej úpravy výška odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru nesmie byť vyššia ako dvojnásobok priemernej hodnoty RPMN (ročnej percentuálnej miery nákladov) pre príslušný typ spotrebiteľského úveru platnej ku dňu podpísania zmluvy. Zároveň táto hodnota nesmie prevýšiť 4-násobok hodnoty váženého priemeru priemerných hodnôt RPMN a priemerného úroku za všetky typy spotrebiteľských úverov. Tieto priemerné hodnoty aktualizuje každé tri mesiace Ministerstvo financií.

Read more

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

Tak predsa sme sa dočkali: na Slovensku máme po prvýkrát lacnejšie hypotéky ako priemer v eurozóne

V súčasnosti sa Slováci tešia mimoriadne priaznivým podmienkam poskytovania hypoték. Tretí mesiac roka prepísal niekoľko rekordov – priemerná úroková sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie klesla na neuveriteľných 1,95 % p.a., pričom po prvý krát v histórii bola pokorená magická, dvojpercentná hranica. Nikdy predtým sa nedal nový úver na bývanie

By Redakcia