Výpovedná lehota a výpoveď

Výpovedná lehota a výpoveď

Výpovedná lehota závisí od dĺžky zamestnania u aktuálneho zamestnávateľa a odvíja sa od počtu odpracovaných rokov. Nárok na uplatnenie výpovednej lehoty upravuje §62 Zákonníka práce.

Podľa tohto ustanovenia, štandardná výpovedná doba je jeden mesiac, pokiaľ  Zákonník práce neustanovuje inak.

Výpoveď môže dať ako zamestnanec tak aj zamestnávateľ, pričom platí, že v oboch prípadoch výpovedná lehota (VL) začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

Jednoducho povedané, ak podáte písomnú výpoveď povedzme 10. Apríla, VL začína plynúť až 1. Mája.

Čítajte ďalej: Máte nárok na odstupné?

Pravidlá, ak zamestnanec dáva výpoveď zamestnávateľovi:

  • ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok, tak je výpovedná doba 1 mesiac
  • ak pracovný pomer trval 1 rok a dlhšie, výpovedná doba je dva mesiace

vypoved dava zamestnanec

 Ak výpoveď dáva zamestnávateľ zamestnancovi

Tu je už stanovenie VL o niečo komplikovanejšie. Ak zamestnávateľ dáva výpoveď z dôvodov uvedených v Zákonníku práce v § 63 ods. 1 písm. a) – (to znamená ak sa pracovné miesto zrušuje, sídlo firmy sa premiestňuje a zamestnanec s tým nesúhlasí) alebo písm. b) (ak sa stane zamestnanec nadbytočným) alebo z dôvodu zlého zdravotného stavu zamestnanca ktorý mu znemožňuje vykonávať doterajšiu prácu je podľa § 62 ods. 3 ZP výpovedná lehota najmenej:

  • 2 mesiace, ak pracovný pomer trval najmenej 1 rok a menej ako 5 rokov,
  • 3 mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 5 rokov.

V prípade, že dal zamestnávateľ výpoveď z iných dôvodov ako podľa § 62 ods. 3 ZP, je výpovedná lehota najmenej 2 mesiace, ak pracovný pomer trval najmenej 1 rok.

Prehľadnejšie v nižšie uvedenej infografike:

vypoved dava zamestnavatel

Vedeli, ste že:

  • do doby trvania pracovného pomeru sa započítavajú aj doby trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na dobu určitú u toho istého zamestnávateľa, v prípade, že na seba bezprostredne nadväzujú? Ak ste napríklad uzatvorili so zamestnávateľom pracovnú zmluvu na jeden rok a potom Vám bola ešte raz predĺžená, tak bude doba trvania pracovného pomeru na účely výpočtu nároku na VL dva roky.
  • ak pri ukončení pracovného pomeru nedodržíte výpovednú dobu u zamestnávateľa, ten má právo na peňažnú náhradu až do výšky Vášho mesačného platu krát dĺžka výpovednej doby, pokiaľ ste sa na takejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. Táto dohoda o peňažnej náhrade však musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia