Životné minimum 2013

Životné minimum 2013

Životné minimum je minimálna suma peňazí, ktorú potrebuje občan SR na základné prežitie. Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definuje životné minimum (ŽM) ako „spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.“

Na sumu ŽM tak nemôže nikto siahnuť, nakoľko by sa táto osoba dostala do stavu hmotnej núdze. Táto suma sa každoročne upravuje v júni každého roka a účinnosť nadobúda prvého júla na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na zmenu tejto sumy vplýva buď koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficient rastu životných nákladov domácností s nízkymi príjmami. Pri valorizácii sa vždy počíta s nižším koeficientom. Údaje o koeficientoch rastu čistých peňažných príjmov a životných nákladov nízkopríjmových domácnosti MPSVaR

Aktuálne sumy životného minima pre rok 2013

Dňa 11.6.2013 došlo k zvýšeniu súm ŽM o 1,8 percentuálneho bodu, ktoré nadobúdajú platnosť od 1.7.2013:

 • 198,09 € / mesiac ak sa jedná o plnoletú fyzickú osobu
 • 138,19 € / mesiac pre ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu
 • 90,42 € / mesiac pre dieťa

Nižšie uvedené údaje platia od 1.7.2012 do konca júna 2013.

 • 194,58 EUR / mesiac v prípade, že sa jedná o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • 135,74 EUR / mesiac v prípade ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osoby
 • 88,82 EUR / mesiac v prípade, že sa jedná o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Prehľad životného minima v tabuľke a porovnanie s rokom 2012

Spoločne posudzované osoby Príjem do 30. 6. 2012 Príjem od 1. 7. 2012
Jeden dospelý + 1 dieťa 276,48 € 283,40 €
Jeden dospelý + 2 deti 363,13 € 372,22 €
Dvaja dospelí + 1 dieťa 408,90 € 419,14 €
Dvaja dospelí + 2 deti 495,55 € 507,96 €
Dvaja dospelí + 3 deti 582,20 € 596,78 €

 

Podľa vyššie uvedeného zákona sa na zistenie príjmu FO na účely určenia súm ŽM započítavajú:

 1. u posudzovanej FO príjem tejto fyzickej osoby a taktiež aj manžela/manželky
 2. v prípade rodičov s nezaopatreným dieťaťom sa započítavajú príjmy oboch rodičov a nezaopatreného dieťaťa žijúceho v jednej domácnosti s týmito rodičmi
 3. v prípade rodičov, ktorá sú nezaopatrené deti, sa započítavajú okrem ich príjmov aj príjmy ktoré na ne poberá iná FO
 4. u nezaopatreného dieťaťa – príjem tohto dieťaťa a jeho rodičov, v prípade že žijú v jednej domácnosti. Ak nezaopatrené dieťa žije v domácnosti iba s jedným z rodičov, s inou FO alebo v samostatnej domácnosti tak sa berie do úvahy príjem dieťaťa, jeho rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná FO
 5. u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia