Zmluva o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka + vzor

Zmluva o pôžičke podľa Občianskeho zákonníka + vzor

Zmluva o pôžičke je definovaná a upravená v § 657 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Podľa tohto zákona zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, pričom dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Z tohto ustanovenia vyplýva, že predmetom pôžičky sú najčastejšie peniaze, ale môže to byť aj akýkoľvek iný predmet.

Pokiaľ potrebujte zmluvu o pôžičke, vzor si môžete preštudovať na konci článku, ale si ho môžete rovno stiahnuť tu:

Zmluva o pôžičke vzor na stiahnutie

Čitateľov je potrebné upozorniť na podstatný rozdiel medzi zmluvou o pôžičke (ktorú upravuje už spomínaný občiansky zákonník) a zmluvou o úvere (ktorá je definovaná v § 497-507 Obchodného zákonníka) a taktiež aj od zmluvy o spotrebiteľskom úvere (podľa zákona č. 129/2010 Z.z.).

Kým pri zmluve a pôžičke sa predpokladá požičiavanie medzi fyzickými osobami a jednorázovosť či príležitostné použitie (kamarát požičia kamarátovi peniaze), pri zmluve o úvere a spotrebiteľskom úvere sa predpokladá, že minimálne na jednej strane stojí podnikateľ (veriteľ), ktorého predmetom činnosti je práve poskytovanie úverov (ak si požičiate peniaze z banky alebo z nebankového subjektu).

Podľa vyššie uvedeného zákona, pri peňažnej pôžičke je možné dohodnúť úroky, pri nepeňažnej si môžu zmluvné strany dohodnúť namiesto úrokov vrátenie väčšieho množstva, prípadne lepšej akosti, spravidla toho istého druhu.

Zákon nestanovuje formu

Zmluva o pôžičke nemá podľa Občianskeho zákonníka žiadnu predpísanú formu, to znamená, že ju môžete uzatvoriť aj ústne. Stačí dlžníkovi prenechať „veci určitého druhu“ a dohodnúť sa dokedy majú byť vrátené, poprípade dohodnúť si v prípade peňažnej pôžičky úrok.

podpisovanie zmluvyVšetko býva zvyčajne v poriadku, dokým nenastane deň splatnosti – kedy Vám dlžník požičanú vec (najčastejšie peniaze) nevráti. Takéto prípady nie sú ojedinelé – kamarát sa na Vás obráti so žiadosťou o požičanie peňazí a Vy súhlasíte, nakoľko nechcete kaziť dobré kamarátske vzťahy podpisovaním zmluvy. O niekoľko mesiacov neskôr, keď má dôjsť k splateniu dlhu sa Vám kamarát začne vyhýbať, prestane zdvíhať telefón a Vašemu priateľstvu je koniec.

A aby toho nebolo málo, svoje peniaze s najväčšou pravdepodobnosťou už neuvidíte. Svojich práv sa síce môžete domáhať na súde, ale v takomto prípade počítajte s tým, že budete musieť preukázať, že došlo k uzatvoreniu zmluvy a k prenechaniu určitej veci (peňazí) dlžníkovi. To sa na súde dokazuje len veľmi ťažko, pokiaľ nemáte písomnú zmluvu a potvrdenie o tom, že skutočne došlo k prevzatiu veci. Preto dobrá rada znie: nechajte si vždy podpísať potvrdenie o prevzatí danej veci (alebo peňazí) a ešte lepšie spravíte, ak uzatvoríte písomnú zmluvu – značne si tým uľahčíte život v prípade neplnenia povinností dlžníka, nakoľko vymáhanie peňazí bude na súde oveľa jednoduchšie.

Čo všetko by mala zmluva o pôžičke obsahovať ?

 1. Označenie zmluvných strán – mená a priezviská, trvalé adresy, prípadne čísla občianskych preukazov
 2. V prvom rade musia byť jasne stanovený účastníci zmluvného dojednania, teda kto je dlžník, kto je veriteľ.
 3. Predmet zmluvy – čo sa požičiava
 4. Záväzok veriteľa poskytnúť dlžníkovi dohodnutú sumu peňazí alebo ak sa jedná o nepeňažnú pôžičku záväzok veriteľa poskytnúť vec určitého druhu na nakladanie
 5. Povinnosť dlžníka vrátiť požičanú sumu navýšenú o úrok (ak bol dohodnutý) alebo ak ide o nepeňažnú pôžičku vrátiť vec rovnakého druhu
 6. Doba splatnosti – dokedy sa má požičaná vec alebo peniaze vrátiť
 7. Vyčíslenie úroku
 8. Podpisy oboch zmluvných strán

Zmluva o pôžičke vzor

 

Katarína Malá
nar. 15. Septembra 1968
bytom: xxxxxxx

(ďalej len „veriteľ“)

a

Ján Horváth
nar. 5. Júna 1980
bytom: xxxxxxx
(ďalej len „dlžník“)

uzatvorili túto

zmluvu o pôžičke

podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka.

I.
Predmet zmluvy

 1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov vo výške _______ € slovom ________ EUR (ďalej len predmet zmluvy)

 2. Veriteľ dnešného dňa poskytol pôžičku dlžníkovi vo výške _______ €

 3. Dlžník podpisom tejto zmluvy potvrdzuje obdržanie vyššie uvedenej sumy v hotovosti.

II. Vrátanie finančných prostriedkov

Dlžník sa podpisom zmluvy zaväzuje pôžičku splatiť spolu s dohodnutým úrokom a to bezhotovostne, prevodom na účet veriteľa číslo xxxxxxxxxxxxx/xxxx najneskôr v deň splatnosti ____________

III. Úrok

Zmluvné strany si dohodli úrok vo výške 10 % z požičanej sumy, ktorý je splatný v deň splatnosti pôžičky.

IV. Omeškanie

V prípade omeškania so splatením pôžičky je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi úrok z omeškania vo výške 0,25 % z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy ako aj jej zrušenie musia byť uskutočnené písomnou formou.

 2. Akékoľvek náležitosti, ktoré nie sú v tomto dokumente riešené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 3. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory ktoré vzniknú z tejto zmluvy sa budú v prvom rade snažiť riešiť vzájomnou dohodou..

 4. Táto zmluva nadobúda právoplatnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach po jednom vyhotovení pre dlžníka a pre veriteľa.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa ______

(podpis)

Katarína Malá

(Veriteľ)

(podpis)

Ján Horváth

(Dlžník)

Read more

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Začínate na Slovensku s podnikaním? Neprehliadnite naše praktické tipy

Podnikanie na Slovensku je plné príležitostí aj výziev. Pre začínajúcich podnikateľov je dôležité poznať základné kroky, ktoré im pomôžu uspieť. Prinášame vám preto prehľad najdôležitejších aspektov, na ktoré by ste nemali zabúdať. Strategické plánovanie a výber právnej formy podnikania Úspech v podnikaní začína detailne vypracovaným podnikateľským plánom. Tento dokument by

By Redakcia